top of page
  • Writer's pictureRP Team

Walang Maghihiwalay sa Diyos


Ang ating Diyos ay isang ligtas na bahagi, isang bahagi na may seguridad. Siya ay isang bahagi na walang sinuman ang maaaring magnakaw sa iyo. Siya ay isang bahagi na walang sinuman ang maaaring hawakan o kunin mula sa iyo. Siya ay isang bahagi na walang sinuman ang maaaring dayain ka mula rito. Ang Diyos ay isang bahagi, na walang kaibigan, walang kaaway, at walang demonyo ang makakaagaw sa iyo.


O mga Kristiyano, ang Diyos ay sa iyo kay Kristo, at sa iyo sa pamamagitan ng tipan, at sa iyo sa pamamagitan ng pangako, at sa iyo sa pamamagitan ng pagbili, at sa iyo sa pamamagitan ng pananakop, at sa gayon sa iyo sa pamamagitan ng kasal at pakikipag-isa, at sa gayon ay sa iyo sa pamamagitan ng taimtim na Espiritu, at gayon din sa iyo sa pamamagitan ng mga damdamin at mga saksi ng Espiritu, na walang kapangyarihan sa lupa ang maaaring mang-agaw ng iyong bahagi, o mandaya, o makaagaw sa iyong bahagi.


Siya ay hindi lamang ang ating Diyos para sa kasalukuyan, O hindi! Siya ang magiging Diyos natin magpakailanman. Kung ang Diyos ay minsan mong bahagi, siya ay magiging bahagi mo magpakailanman. Ang isang tao ay maaaring madaling mapagkaitan sa kanyang makalupang bahagi. Marami ang nawala ang kanilang makalupang bahagi sa pamamagitan ng mga bagyo sa dagat, ang iba sa pamamagitan ng puwersa at karahasan, ang iba sa pamamagitan ng pandaraya at panlilinlang, at ang iba sa pamamagitan ng kahindik-hindik na pagsisinungaling at mala-impiyernong pagmumura. Marami ang nawalan ng kanilang makalupang bahagi sa pamamagitan ng pagtataksil, pagsisinungaling, at pagnanakaw. Ang ilan ay pinaglalaruan ang kanilang mga bahagi sa lupa, at ang iba kasama ni Esau ay nalinlang sa kanilang mga bahagi sa lupa, at hindi lang iilan, katulad ng alibughang anak, ang inubos sa pagkakasala ang kanilang mga bahagi sa lupa.


Nangangati ang mga daliri ni Ahab sa pagnanakaw sa ubasan ni Naboth (1 Hari 21:1-6). Ang isang tao ay hindi nakokontento sa isang makalupang bahagi, ngunit ang isa pang tao ay nangangati na daliriin ang kanyang bahagi. Ngunit ang Diyos ay isang bahagi na hindi masusunog ng apoy, hindi malulunod ng mga baha, hindi maaaring magnakaw ang mga magnanakaw, hindi maaaring kumpiskahin ng mga kaaway, at hindi maaaring manloob ng mga sundalo.


Maaaring kunin ng isang tao ang aking ginto, ngunit hindi niya maalis ang aking Diyos. Ang Diyos ay napakagapos sa kanyang mga tao sa pamamagitan ng kanyang walang hanggang pag-ibig, tipan, ang dugo ng kanyang Anak, at sa pamamagitan ng kanyang sumpa, na walang nilikhang kapangyarihan kailanman ang makapaghihiwalay sa kanya sa kanyang mga tao.


Thomas Brooks, Works

49 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page