top of page
  • Writer's pictureRP Team

Sumampalataya sa Panginoong Jesus at Maliligtas Ka


Nasa pintuan ka na ba ng kaligtasan? Nahihirapan ka kung may pananampalataya ka o wala? Gusto mong lumapit sa liwanag ngunit parang nahihirapan kang gawin ito? Bakit hindi magpatuloy at lumabas sa kadiliman tungo sa lupain ng mga buhay? Payagan ang pananampalataya na gawin ang kanyang perpektong gawain sa iyo, at upang mabuo si Kristo sa iyong puso.


Maniniwala ka ba, ngunit napagtanto mo na ikaw ay isang makasalanan? Si Kristo ay dumating upang iligtas ang mga makasalanan. O sabi mo, ngunit ang aking mga kasalanan ay nakakahiya! Hindi ba't sinabi ni Kristo na 'Lahat ng bagay ay posible para sa isang naniniwala?' ( Marcos 9:23 ). Hindi ba lahat ng iyong mga kasalanan ay madaling mapapatawad ng walang katapusang awa? Hindi ba hinugasan ng kanyang dugo ang madugong kasalanan ni David bilang niyebe? Si Kristo ba ay nagmula sa langit upang gamutin lamang ang maliliit na galos at sugat? Hindi ba kasama ang malalim, matagal na, at malubhang sugat? O mag-ingat, alisin ang iyong mga mata sa iyong sarili at tumingin kay Kristo. Gaano man kalubha ang iyong tibo, maniwalang ikaw ay gagaling at mabubuhay.


Mag-ingat sa pagmamataas na dumarating na nakadamit ng pagpapakumbaba. Pedro, hindi mo ba hahayaan na hugasan ng mahal na kamay ni Kristo ang iyong maruming paa? Hindi ba't nasiyahan si Jesus sa hamak na babaeng Canaanita na tumanggap ng pagkakatawag na 'aso', at handang kumain ng mga mumo mula sa hapag ng panginoon? Ito ay malubhang pagmamataas na tumangging lumapit kapag ikaw ay tinatawag. Ang pananampalataya ay pagsunod.


Maaaring naisin mong gumawa ng mabubuting gawa, at pagkatapos ay saka ka lalapit. Pakiramdam mo ay malugod kang tatanggapin dahil sa iyong pagbabayad. Inaanyayahan ka niyang pumunta nang walang pilak. Hayaang masira ang iyong pera! Nangangailangan ba si Kristo ng kabayaran mula kay Zaqueo? Inaanyayahan ba ni Pablo ang tagapagbilanggo na maging isang bagong tao muna upang siya ay maniwala? Hindi! Dumarating ang paniniwala, pagkatapos ay repormasyon. Lumangoy ka mula sa mga damong ito, at kumapit kay Kristo. Ilagay sa harap ng iyong mga mata si Kristo at ang kanyang pangako na tatanggapin ang lahat ng tunay na naghahangad ng halaga ng kanyang dugo. Mag-aral, magpagal, at magsikap na maniwala. Ngayon ay iniaalok ang kaligtasan. Humakbang mula sa kamatayan tungo sa buhay, at isulat sa araw na ito ang iyong kaarawan. Sa pamamagitan ng pananampalataya ikaw ay ginawang anak ng Diyos magpakailanman.


SAMUEL WARD, Sermons

26 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page