top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ang Pagkilos ng Diyos sa Pagdurusa


Satanas ay isang taga pag-gulo sa ating mga kaluluwa. Susubukin ka niya kung tungkol sa iyong takot sa hinaharap: 'Ano ang mangyayari sa iyo kung dadalhin ka ng Diyos sa ganito at ganoong kapighatian o pagsubok, kung kailan dapat kang mamili sa pagitan ng pagkasunog sa tulos o itakwil ang Panginoon, o kapag ang lahat ng iyong panlabas na kalagayan ay naagaw mula sa iyo, at walang ng salapi sa iyong pitaka? Nangangahas ka bang isipin na mananatili ang iyong pananampalataya sa gayong oras ng tukso?'


Siya ay naghahagis sa iyo ng isang patibong. Siya ay naghahanap sa pamamagitan ng takot sa hinaharap na mga problema upang mapabayaan mo ang iyong kasalukuyang tungkulin, at pagkatapos ay maging hindi handa para sa iyong mga pagsubok sa hinaharap pagdating ng mga ito. Kung ang isang tao ay may malaking halaga ng negosyo na gagawin sa susunod na araw, kailangan niyang alisin ito sa kanyang isipan sa gabi, upang makuha ang kinakailangang kapahingahan at maging handa para sa susunod na araw. Kapag mas kaunti ang pahinga ng kaluluwa sa Diyos ngayon, mas kaunting lakas ang makikita nito upang tiisin ang mga pagsubok pagdating ng kurot.


Aliwin ang iyong kaluluwa sa tatlong malinaw na konklusyon: (1.) Ang bawat pangyayari ay bunga ng paglalaan ng Diyos; kahit isang maya, at lalong hindi ang isang santo ang nahuhulog sa lupa sa pamamagitan ng kahirapan, sakit, o pag-uusig. Ang kamay ng Diyos ay kumikilos dito. (2.) Nangako ang Diyos, 'Hindi kita iiwan, ni pababayaan man' (Heb. 13:5). Ituturo ng Diyos sa kaniyang mga lingkod ang lahat ng kailangan nilang malaman. Sa unang sandali ng iyong espirituwal na buhay, ang pagdurusa ng biyaya ay inilagay sa iyo pati na rin ang pagdarasal ng biyaya. (3.) Ang Diyos sa karunungan ay nagtatago ng mga kaaliwan na nais niyang ibigay sa iyo sa iba't ibang yugto ng iyong buhay, upang mahikayat niya ang iyong puso na ganap na umasa sa kanyang tapat na mga pangako ngayon. Kaya, upang subukan ang tibay ng pananampalataya ni Abraham, hinayaan niya siyang magpatuloy, hanggang sa iniunat ang kanyang kamay upang patayin si Isaac, at pagkatapos ay dumating Siya upang iligtas siya. Ipinadala ni Kristo ang kanyang mga alagad sa dagat, ngunit nanatili sa likuran nila, na may planong subukan ang kanilang pananampalataya, at ipakita ang kanyang pag-ibig. Aliwin ang iyong sarili sa ito: kahit na hindi mo nakikita ang Diyos sa daan, gayunpaman makikita mo siya sa huling bahagi.


WILLIAM GURNALL, The Christian in Complete Armour

32 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page