top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ang Lihim na Panalangin


Pinapakita ng Diyos ang kanyang sarili sa kanyang mga anak kapag sila ay nasa lihim na pananalangin. O ang matamis na pagkatunaw, ang makalangit na pag-alab ng init, ang pinagpalang pagsasaya, at ang piling pakikipag-ugnayan sa Diyos, na natagpuan ng mga Kristiyano noong sila ay nag-iisa sa Diyos sa isang silid!


Gustung-gusto ng Diyos na kargahan ang mga pakpak ng pribadong panalangin ng pinakamatamis at pinakapiling mga pagpapala. Ah! Gaano kadalas hinahalikan ng Diyos ang isang mahirap na Kristiyano sa simula ng pribadong panalangin, at nagsasalita ng kapayapaan sa kanya sa gitna ng pribadong panalangin, at pinupuspos siya ng liwanag at kagalakan at katiyakan sa pagtatapos ng pribadong panalangin! Ang pribadong panalangin ay isang gintong susi upang mabuksan ang mga misteryo ng Salita ng Diyos sa atin.


Ang pagkatuklas ng maraming mapagpipilian at pinagpalang katotohanan ay mga bunga lamang ng mga pribadong panalangin. Nalulugod ang Diyos na ipaalam ang kanyang katotohanan at katapatan, ang kanyang biyaya at kabutihan, ang kanyang awa at kagandahang-loob, ang kanyang kagandahan at kaluwalhatian sa mga mahihirap na kaluluwa sa kanilang pribadong mga panalangin. Pinuputungan ng Diyos ang pribadong panalangin ng pagtuklas ng mga pinagpalang mabibigat na katotohanan sa kanyang mga lingkod na isang selyadong aklat sa iba. Pinuputungan ng pribadong panalangin ang Diyos ng karangalan at kaluwalhatiang nararapat sa kanyang pangalan, at ang kaluluwa ay nagtatamasa ng higit na pakikipag-ugnayan sa Diyos sa lihim.


Kapag ang isang Kristiyano ay nasa ilang, na isang napaka-isang lugar, kung gayon ang Diyos ay nalulugod na makipag-usap sa kanya nang palakaibigan at komportable. Ibinibigay ng asawang lalaki ang kanyang isip nang buong kalayaan at ganap sa kanyang asawa kapag sila ay nag-iisa, at si Kristo din sa sumasampalataya na kaluluwa. O ang lihim na pagyakap, pagdalaw, bulong, palakpakan, at pagtuklas na ibinibigay ng Diyos sa kanyang mga tao kapag nag-iisa! Madalas sinabi ni Ambrose; 'Ako ay hindi gaanong nag-iisa, kaysa kapag ako ay nag-iisa; sapagka't kung magkagayo'y matatamasa ko ang presensya ng aking Diyos nang malaya, ganap, at matamis, nang walang pagkagambala.' Gustung-gusto ni Kristo na yakapin tayo hindi sa bukas na kalye, kundi sa isang silid. Ibinibigay ni Kristo ang kanyang pinakamayamang mga regalo nang palihim kapag tayo ay nag-iisa.


THOMAS BROOKS, Works

29 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page