top of page
  • Writer's pictureDexter Bersonda

Thomas Brooks, Works (1)


Ang ating Diyos ay isang naa-angkop na bahagi. Walang bagay na angkop sa puso gaya niya. Siya ay isang bahagi na eksaktong akma sa kalagayan ng kaluluwa sa mga hangarin, pangangailangan, kagustuhan, pananabik at panalangin nito. Ang lahat ng kailangan ng kaluluwa ay matatagpuan sa Diyos. May liwanag na magbibigay liwanag sa kaluluwa, karunungan upang payuhan ang kaluluwa, kapangyarihan upang suportahan ang kaluluwa, kabutihan upang sustentuhan ang kaluluwa, awa upang patawarin ang kaluluwa, kagandahan upang pasayahin ang kaluluwa, kaluwalhatian upang pagalakin ang kaluluwa, at kapuspusan upang punan ang kaluluwa.


Ang kalusugan ay hindi mas angkop sa isang maysakit, kayamanan sa isang mahirap na tao, tinapay sa isang gutom na tao, inumin sa isang nauuhaw na tao, damit sa isang hubad na tao, balsamo sa isang taong sugatan, ginhawa sa isang pinahihirapan, at pagpapatawad sa isang nahatulang tao, kaysa ang Diyos ay para sa lahat ng pangangailangan ng tao. Walang makalupang bahagi ang makakaangkop sa isang imortal na kaluluwa. Ang kaluluwang ito ay may kakayahang makipag-isa sa Diyos. Tinatamasa nito ang Diyos ngayon, at sa buong kawalang-hanggan pagkatapos. Ang isang malaking sapatos ay hindi magkakasya sa isang maliit na paa o isang malaking layag sa isang maliit na barko. Wala nang anumang makalupang bahagi ang babagay sa isang imortal na kaluluwa. Ang kaluluwa ay ang kagandahan ng tao, ang kababalaghan ng mga anghel, at ang inggit ng mga demonyo. Walang makapagbibigay-kasiyahan sa kaluluwa kung wala ang Diyos. Ang kaluluwa ay napakataas na ang lahat ng kayamanan ng East Indies, mga bato ng mga diamante, at mga bundok ng ginto ay hindi kayang punan ito, bigyang-kasiyahan ito, o maging angkop dito.


Kapag ang isang tao ay nasa bilangguan, at hinatulan na mamatay, kung ang isa ay lalapit sa kanya, at sasabihin sa kanya na mayroong ganoong kaibigan o kamag-anak na nag-iwan sa kanya ng isang napakahusay na kalagayan, ito ay hindi makalulugod sa kanya o magdudulot sa kanya ng kagalakan, sapagkat hindi ito nababagay sa kanyang kasalukuyang kalagayan. O ngunit ngayon, hayaang dalhin ng isang tao sa kanya ang kanyang kapatawaran na magpapalaya sa kanya sa kulungan, na natatakan sa ilalim ng kamay ng kanyang prinsipe, kundi ito ay magpasaya sa kanya! Ang pinakamataas na kabutihan ay yaong pinakaangkop na gumagawa ng mabuti sa kaluluwa. Sa gayon, ang Diyos ang pinakamagandang bahagi na angkop sa kaluluwa.


THOMAS BROOKS, Works

3 views

Recent Posts

See All

Kommentare


bottom of page