top of page
  • Writer's pictureRP Team

Magalak Sa Iyong Kaligtasan


Hindi natin dapat tangkilikin ang isang ordinaryong antas ng pagiging masayahin; dapat tayong lumampas sa mga nasa mundo kapwa sa kalidad at kadalasan nito. Ang ating kaligayahan ay dapat na mas matamis, mas mataas, at mas mananatili kaysa sa kasiyahan ng mga carnal na tao.


Isaalang-alang ang mga makalangit na mga bagay na ating mga iniisip higit sa lahat ng tao. Isaalang-alang ang iyong katwiran at pagpapakabanal sa pamamagitan ni Kristo. Huwag hayaang lumipas ang isang bahagi ng isang araw nang walang ganoong kahanga-hangang pagmumuni-muni. Ang iyong kaluluwa ay karapat-dapat na magkaroon ng kanyang mga almusal, tanghalian, hapunan, meryenda, at panghimagas katuland ng iyong katawan.


Ang iyong mahalagang oras ay mabilis at madaling daraan, tulad ng isang bangka na may buong lakas ng hangin at tubig. Ang lahat ng iyong araw ay maaaring maging araw ng pagdiriwang. Walang inggit sa kaligayahan ni Felix, sa kasiyahan ni Festus, at sa kaloob ng Dives. Ang ating buhay, habang tinatamasa natin ang espirituwal na mga pagpapala, ay isang makaharing buhay.


Oo, ngunit hindi ba nawawala ang ating kagalakan kapag tayo ay natitisod sa harap ng ating Diyos? Tiyak na yaong mga araw-araw na nagbabantay ay hindi patatakbuhin ang kanilang barko laban sa anumang mapanganib na bato. Kung gagawin nila, hindi ito magtatagal doon.


Ang iyong pananampalataya ay magtutulak sa iyo na kumilos, na umiiyak nang may kapaitan sa harap ng Panginoon upang makahanap ng kapayapaan ng budhi. Kung tungkol sa mga karaniwang kasalanan, ang iyong pananampalataya ay humihingi ng araw-araw na kapatawaran at paghuhugas, na may mas malaking pagsisikap kaysa sa isang Pariseo sa paghuhugas ng kanyang mga kamay.


Araw-araw ay dinadala natin ang mga pulang linya ng krus ni Kristo sa ibabaw ng mga itim na linya ng aklat ng utang sa Diyos. At kung titingnan ng Diyos ang sulat-kamay laban sa atin, nakikita niyang kinansela ang panukalang batas sa mahalagang dugo ng kanyang Anak. Ang gayong dugo ay sapat na upang takpan, pawalang-bisa, at ganap na alisin ang ating mga kasalanan, sa paraang hindi niya nakikita o makikita ang mga ito bilang mga kasalanan at utang laban sa atin.


Bagama't hindi tayo makakapasok sa kagalakan ng langit habang narito pa sa lupa, tiyak na nagagalak tayo sa mga kagalakan ng ebanghelyo ngayon. Sapat na ngayon para sa atin na lihim na tamasahin ang lahat ng mga kulay ng ebanghelyo. Ang mga ito ay minamahal higit sa lahat ng iba pang kagalakan at estado.


SAMUEL WARD, Sermons

19 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page