top of page
  • Writer's pictureRP Team

Kilalanin si Kristo


Isaalang-alang ang mga kadakilaan ng kaalaman tungkol kay Kristo. Ang kaginhawahan ng mga mananampalataya ay mga batis mula sa bukal na ito. Si Jesu-Kristo ang layon ng kagalakan ng isang mananampalataya. Alisin ang kaalaman tungkol kay Kristo, at ang mga Kristiyano ang magiging pinakamalungkot at mapanglaw na nilalang sa mundo. Hayaang ipakita ni Kristo ang kanyang sarili, at ipadama ang mga sinag ng kanyang liwanag sa kanilang mga kaluluwa, at hahalikan nila ang tulos, aawit sa ningas ng apoy, at sisigaw sa kagalakan sa hapdi ng kamatayan, tulad ng mga taong naghahati-hati ng samsam.


Hindi tayo makakagawa ng tungkulin, walang kaaliwan, ni maliligtas kung wala ito (Juan 17:3). Kung buhay na walang hanggan ang makilala si Kristo, kung gayon ay walang hanggang kapahamakan ang pagiging ignorante sa Kanya. Si Kristo ang pintuan na nagbubukas ng langit, at ang kaalaman ang susi na nagbubukas kay Kristo.


Ito ay malalim; lahat ng iba pang mga agham ay mga anino lamang; ito ay isang walang hanggan, at napakalalim na karagatan; walang nilalang na may linyang sapat ang haba upang maarok ang lalim nito; may taas, haba, lalim, at luwang na iniuugnay dito (Eph. 3:18), oo, ito ay lumalampas sa kaalaman. Ang kawalang-hanggan mismo ay hindi maaaring ganap na magbukas sa kanya. Ito ay tulad ng paglalakbay sa isang bagong tuklas na lupain; paunti-unti ay nilalakbay mo ang puso nito. Ah, ang pinakamaganda sa atin ay nasa hangganan pa ng malawak na kontinenteng ito!


Ang pag-aaral kay Jesucristo ang pinakamarangal na paksang maaring pag-ukulan ng isang kaluluwa. Ang mga anghel ay yumuko upang tingnan ang kalaliman na ito. Ang mga katotohanang natuklasan kay Kristo ay ang mga lihim na mula sa kawalang-hanggan ay nakatago sa sinapupunan ng Diyos. Ang pag-aaral kay Kristo ay nakatatak ng makalangit na kaluwalhatian sa nag-iisip na kaluluwa. Gaano kaunti ang nalalaman natin tungkol kay Kristo, kung ihahambing sa kung ano ang maaaring nalaman natin! O, gaano karaming oras ang ginugugol sa ibang pag-aaral at makamundong trabaho; ngunit gaano kaliit sa paghahanap at pag-aaral kay Jesucristo! O kung gayon, maghiwalay, italaga, at buong-buo na ibigay ang iyong sarili, ang iyong oras, at ang iyong lakas sa pinakamatamis, transendente na pag-aaral na ito.


John Flavel, The Fountain of Life

13 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page