top of page
  • Writer's pictureRP Team

Iwasan ang Pakikipagtalo


Habang hinahanap mo ang kaunlaran ng lipunang ito, napakahalaga na iwasan mo ang pakikipagtalo. Ang mga taong palaaway ay magiging miserableng mga tao. Ang mga pagtatalo na nangyari sa inyo, mula noong ako ay inyong pastor, ay isa sa mga pinakadakilang pasanin na aking pinaghirapan sa kurso ng aking ministeryo - hindi lamang ang mga alitan sa akin, kundi yaong sa isa't isa.


Ang pagtatalo, init ng espiritu, pagsasalita ng masama, at mga bagay na katulad ng kalikasan ng mga ito, ay direktang salungat sa espiritu ng Kristiyanismo, at ginagawa, sa isang kakaibang paraan, na magbigay posibilidad na itaboy ang Espiritu ng Diyos mula sa mga tao, at gawing hindi epektibo ang lahat ng paraan ng biyaya, gayundin ang sirain ang panlabas na kaginhawahan at kapakanan ng isang tao.


Kaya't hayaan mo akong taimtim na hikayatin ka habang ikaw ay naghahangad ng iyong sariling kinabukasan na mabuti sa hinaharap, na magbantay laban sa isang palaaway na espiritu (1 Ped. 3:10-11). Lalo kong pinapayuhan ang mga sumunod sa akin sa huling kontrobersya, na bantayan ang iyong mga espiritu at iwasan ang lahat ng kapaitan sa iba.


Gaano man ang iyong iniisip na mali ang iba, panatilihing ang matinding kasipagan at pagbabantay ng isang Kristiyanong may kaamuan at kahinahunan ng espiritu; at paggawa, sa bagay na ito, upang higitan yaong mga taong salungat dito. At ito ang magiging pinakamabuting tagumpay, sapagkat 'siya na namamahala sa kaniyang espiritu, ay mas mabuti kaysa siyang mananakop ng isang lunsod.'


Huwag gawin ang anuman sa pamamagitan ng alitan o kayabangan. Huwag magpakasawa sa espiritu ng paghihiganti sa anumang pagkakataon; ngunit magbantay at manalangin laban dito; at, sa lahat ng paraan sa iyong kapangyarihan, hanapin ang kaunlaran ng bayang ito.


At huwag ninyong isipin na kayo ay kumikilos bilang mga Kristiyano, maliban kung kayo ay taos-puso, matino, at taimtim na nagmamahal sa lahat ng tao, anuman ang partido o opinyon, at maging palakaibigan o hindi mabait, makatarungan o nakapipinsala, sa iyo o sa iyong mga kaibigan, o sa layunin at kaharian ni Kristo.


Jonathan Edwards, "Farewell Sermon", Works

27 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page