top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ibigin si Kristo ng Higit sa mga Ito


Isaalang-alang ang lahat ng ginawa ni Kristo para sa iyo. Isipin kung paano ka niya pinatawad at pinagkalooban ng napakaraming pabor. Mayroon bang anumang bagay mas napakahalaga, napakahirap o napakalaki para sa kanya?


Maria, kung ang iyong mga luha ay maaaring maghugas ng kanyang mga paa, magdadalawang isip ka bang ibuhos ito? Masyado bang maganda ang buhok mo para maging tuwalya niya? Mayroon bang pabango na masyadong mahal para sa kanyang ulo? Joseph, kailangan ng Panginoon ang iyong libingan, ikakaila mo ba siya? Zaqueo, mahal mo ba ang iyong kayamanan kaysa sa nagligtas sa iyo? Stephen, mahal mo ba ang iyong buhay kaysa sa iyong Guro?


Nangangahas ka bang gumawa ng anumang bagay na hindi nakalulugod sa kanya? Kapag naramdaman mo ang paghila ng iyong puso patungo sa kasalanan, itakda ang iyong pananampalataya upang gumana nang buong bilis. Hayaan itong humawak sa kapangyarihan ng Diyos. Lihim nitong binibigyang kapangyarihan ang iyong puso na may matibay na pagsunod, at ginagawang parang maamong tupa ang iyong kalooban. Ang lahat ng ito ay ginagawa sa pamamagitan ng paghawak sa mabisang lunas ng kamatayan ni Kristo.


Ang kapangyarihan ng muling pagkabuhay ni Kristo ay nagbabago rin sa puso ng tao, at lumilikha at nagbibigay sa tao ng mga bagong prinsipyo ng pagkilos. Magtiwala sa kanyang kapangyarihan upang patayin ang iyong laman sa kasalanan, at gawing buhay ang iyong espiritu hanggang sa kabanalan.


May nakikita ka bang isang malakas, at nakagawian na bisyo na bumabagabag sa iyo at pinapanatili kang bilanggo laban sa iyong kalooban? Madalas ka bang nagpasya na talikuran ito, ngunit may kabiguan? Dapat mong talikuran ang sirang tambo ng iyong sariling kapangyarihan. Ilagay ang iyong tiwala sa biyaya ni Kristo. Maging mahina sa iyong sarili at malakas sa Panginoon, at sa pamamagitan ng pananampalataya ay maging higit pa sa isang mananakop.


Mahulog, kasama si Jacob, upang makipagbuno kay Kristo para sa isang pagpapala. Ikaw ay maglalakad ng may pilay pagkatapos, ngunit ikaw ay magiging isang prinsipe kasama ng Diyos at ililigtas mula sa pagkaalipin ni Esau. Kung si Satanas ay may pag-aari sa ilang matibay na kuta ng iyong puso, magpumilit sa paglaban, at siya ay mahuhulog na parang kidlat sa harap mo. Madaraig ni Kristo ang pinakanabulok na mga sugat ng mga kasalanan, kaya huwag mawalan ng pag-asa; sa pamamagitan ng pananampalataya mailalagay mo ang iyong mga paa sa kanilang leeg at magtatagumpay laban sa kanila.


SAMUEL WARD, Sermons, pp. 30-32

24 views

Recent Posts

See All

コメント


bottom of page