top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ibigay ang Sarili sa Diyos


Kung taos-pusong mo ng ibinigay ang iyong sarili sa Diyos, at nakipagkasundo sa kanyang tipan, ipakita ito, sa pamamagitan ng pagbaling sa mukha ng iyong mga pagsisikap at pakikipag-usap sa ibang paraan: hanapin ang langit nang mas taimtim at masigasig kaysa sa hangarin mo sa mundo o mga kasiyahan ng laman.


Ang kabanalan ay hindi binubuo ng isang pagtitiis lamang mula sa isang makalaman na buhay, kundi isang pangunahin na pamumuhay sa Diyos. Ang prinsipyo o puso ng kabanalan ay nasa loobin, at binubuo ng pag-ibig sa Diyos, sa kanyang Salita, sa kanyang mga paraan, sa kanyang mga lingkod, sa kanyang karangalan, at sa kanyang interes sa mundo. Ito ay binubuo ng kaluguran ng kaluluwa sa Diyos, at sa mga paraan ng Diyos. Ito ay nakakiling sa kanya, at naghahanap sa kanya upang pasayahin siya. Ayaw nitong masaktan siya.


Ang pagpapahayag nito sa ating buhay ay binubuo ng isang palagian, at masigasig na paggamit ng panloob na buhay ayon sa mga tagubilin ng Salita ng Diyos. Kung ikaw ay isang mananampalataya, at isinailalim mo ang iyong sarili sa Diyos bilang iyong ganap na Soberano, Hari, at Hukom, magiging gawain mo na sundin at pasayahin siya, bilang isang anak ng kanyang ama, o isang alipin na kanyang panginoon.


Sa palagay mo ba ay magkakaroon ng mga lingkod ang Diyos, at pagkatapos ay wala sa kanilang ipagagawa? Pupurihin o gagantimpalaan ba ng isa sa inyo ang inyong lingkod sa walang ginawa, at tatanggapin ito sa katapusan ng taon bilang isang kasiya-siyang sagot o pagtutuos, kung sasabihin niya; 'Wala akong ginawang masama?' Tinatawag ka ng Diyos hindi lamang upang huwag gumawa ng masama, kundi upang mahalin at paglingkuran siya nang buong puso, at kaluluwa, at lakas.


Kung mayroon kang isang mas mahusay na panginoon kaysa sa dati, dapat kang gumawa ng mas maraming trabaho kaysa sa dati. Hindi ka ba maglilingkod sa Diyos nang mas masigasig kaysa sa iyong paglilingkod sa diyablo? Hindi ba kayo magpapakahirap upang iligtas ang inyong mga kaluluwa kaysa sa pagsumpa ninyo sa kanila? Hindi ka ba magiging mas masigasig sa mabuti kaysa sa masama? Kung kayo ay tunay na mananampalataya, ngayon ay inilatag na ninyo ang inyong pag-asa sa langit; hanapin ito, gaya ng mga makamundo na itinatakda ang kanilang sarili upang hanapin ang mundo.


Richard Baxter, A Christian Directory

67 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page