top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ang Pag-Ibig ni Kristo


Dahil sa kanyang pag-ibig ay handa si Kristong dumaan sa pagdurusa para sa atin. Dinanas Niya ang lahat ng paghihirap na nararapat sa ating kasalanan. Siya na naging sanhi ng malawak na langit at lupa na magsimula sa wala, Hari ng mga hari at Panginoon ng mga panginoon, ay nasisiyahang kumuha sa kanyang sarili ng anyo ng isang lingkod. Handa siyang ituring na 'isang uod, at hindi isang tao, na hinamak ng sangkatauhan at hinamak ng mga tao' (Awit 22:6–7). Siya na karapat-dapat para sa walang hanggang papuri, dahil sa pag-ibig sa atin, ay nilapastangan at siniraan bilang isang lasenggo, isang matakaw, isang lapastangan, isang baliw, at inaalihan ng diyablo.


Siya na ang presensya ay puno ng kagalakan, para sa pag-ibig sa atin, ay handang maging 'isang tao ng kalungkutan, at pamilyar sa kalungkutan'. Ang pag-ibig na ito ang nagbigay kalooban para sa Diyos na maging isang sumpa, na ipagbili bilang isang alipin, at ang Panginoon ng buhay ay mamatay sa isang hamak, sinumpa, at malupit na kamatayan. Walang kalungkutan na katulad ng iyong kalungkutan, walang pag-ibig na tulad ng iyong pag-ibig.


Hindi pa ba sapat, pinakamamahal na Tagapagligtas, na handa kang manalangin, at magbuntong-hininga, at umiyak para sa aming namamatay na mga sawing-palad? Magdudugo ka rin ba at mamamatay para sa amin?


Hindi pa ba sapat na ikaw ay kinapootan, siniraan, nilapastangan, binagsakan, ngunit ikaw ay hinampas, ipinako, sinugatan, at ipinako sa krus?


Hindi pa ba sapat na maramdaman ang kalupitan ng tao? Daranas ka rin ba ng galit ng Diyos?


Hindi ba sapat na mamatay ng isang beses, ngunit upang matikman din ang ikalawang kamatayan at magdusa ng mga pasakit ng kamatayan sa katawan at kaluluwa?


O ang kalawakan ng pag-ibig ni Kristo! Ang langit at lupa ay namangha dito. Anong dila ang makapagsasabi nito? Sinong puso ang makakaintindi nito? Ang mga wika, ang pag-iisip ng mga tao at mga anghel ay malayong nasa ilalim nito. O ang taas at lalim at lawak at haba ng pag-ibig ni Kristo! Ang ating mga pag-iisip ay nilalamon sa kalaliman na ito, at doon tayo ay dapat makuntento hanggang sa ang kaluwalhatian ay magbibigay-daan sa atin ng walang ibang trabaho kundi purihin, hangaan, at sambahin ang pag-ibig na ito ni Kristo.


DAVID CLARKSON, Works III

31 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page