top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ang Mga Paraan ng Diyos


Ang mga daan ng Diyos ay mga matuwid na daan, pinagpalang mga paraan, at ang mga ito ay nagdadala ng temporal, espirituwal, at walang hanggang mga pagpapala sa lahat ng lumalakad dito. Ang Kanyang mga daan ay umaakay sa katuwiran, sa pag-ibig at kaluguran ng katuwiran, at sa pagsasagawa ng katuwiran.


Kung tungkol sa mga paraan ng kalapastanganan, pagmamataas, pagkukunwari, pormalidad, at apostasya, hindi ito ang mga paraan ng Diyos. Ang mga ito ay hindi matuwid na mga daan, mga isinumpang paraan, at wala silang dinadala kundi mga sumpa at mga krus sa lahat ng lumalakad sa kanila. Yaong mga lumalakad sa mga paraan na ito ay hindi ligtas, ngunit palaging mananagot sa mga kidlat ng banal na sama ng loob.


Ngunit ang mga paraan ng Diyos ay mga paraan na nagpapaginhawa sa kaluluwa. O binibigyan nila ang kaluluwa ng saganang kaginhawahan at tamis! Kung ang kaluluwa ng tao ay hirap at pagod, ang mga daan ng Panginoon ay magpapaginhawa nito; kung ito ay patay at mapurol, ang mga daan ng Panginoon ay bubuhayin ito; kung ito ay nanghihina, ang mga daan ng Panginoon ay mag-aaliw dito.


Ang mga paraan ng Panginoon ay pinakamataas na mga paraan. Higit sila sa lahat ng iba pa. Ano ang kadiliman sa liwanag? Ano ang mga bato sa perlas? Ano ang alikabok sa ginto? “Sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi inyong mga pag-iisip, ni ang inyong mga lakad man ay aking mga lakad... Sapagka't kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa sa lupa, gayon ang aking mga daan ay mas mataas kaysa sa inyong mga lakad” (Isa. 55:8-9).


Ang mga daan ng Panginoon ay mga paraang pinahihirap, ginugulo at pinag-uusig ng tao. “Sapagka't makitid ang pintuan” (Mat.7:14)-ang ibig sabihin ng salita ay naghihirap-ang daan ay nagiging makitid sa pamamagitan ng mga pagdurusa, kaguluhan at pag-uusig. Ang mga paraan ng Diyos ay mga paraan na nagpapalakas ng kaluluwa. Pinagtitibay nila ang mga matuwid sa puso, at pinapalakas ang mga matuwid: malakas na makatiis sa mga tukso, malakas na talunin ang mga katiwalian, malakas na magalak sa ilalim ng mga paghihirap, malakas na gampanan ang pinaka makalangit na mga tungkulin, at malakas na mapabuti ang pinaka espirituwal na mga awa.


THOMAS BROOKS, Works, VI

5 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page