top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ang Kristiyano ay Hindi Mapagkunwari


Ang bagong tao ay nagkakaroon ng bagong direksyon. Nasa langit ang kausap niya. Ang isang tinawag ni Kristo sa pamamagitan ng mabisang biyaya, sa lalong madaling panahon ay nagiging agad siyang nagiging tagasunod ni Kristo. Kapag binigyan siya ng Diyos ng bagong puso, siya ay lumalakad sa kanyang mga palatuntunan.


Kahit na ang kasalanan ay maaaring man manatili sa kanya bilang tunay na nakakapagod at hindi kanais-nais na panauhin, wala na itong kapangyarihan sa kanya. Hindi siya magkaibang tao sa simbahan at iba naman sa bahay. Siya ay hindi isang santo sa kanyang mga tuhod at isang manloloko sa kanyang hanapbuhay. Tinatalikuran niya ang lahat ng kanyang mga kasalanan at tinutupad ang lahat ng mga batas ng Diyos, kahit na hindi perpekto, ngunit taos-puso, hindi niya pinahihintulutan ang kanyang sarili na lumabag sa anuman sa mga ito.


Ngayon siya ay nalulugod sa Salita, at itinatakda ang kanyang sarili sa panalangin. Siya ay may mabuting budhi na handang mamuhay nang tapat sa lahat ng bagay nang walang pagkakasala sa Diyos at sa mga tao (Heb. 13:18). Dito makikita mo ang kawalang-katarungan ng marami na nagkukunwari para sa mabubuting Kristiyano. Ginagampanan nila ang mura at madaling mga tungkulin ng relihiyon, ngunit hindi lubusan sa gawain. Para silang mga pagkaing niluto ng hilaw. Maaari mong makita silang tumpak sa kanilang mga salita, maagap sa kanilang mga pakikitungo, ngunit hindi nila ginagamit ang kanilang mga sarili sa kabanalan; kung tungkol sa pamamahala sa kanilang mga puso, sila ay mga dayuhan. Nakikita mo sila nang nararapat sa simbahan; ngunit sundin mo sila sa kanilang mga pamilya, at makikita mo ang kakaunti ngunit ang makamundong pag-iisip. Sundin sila sa kanilang mga aparador at makikita mo ang kanilang mga kaluluwa na hindi gaanong inaalagaan. Sila ay tila relihiyoso, ngunit hindi pinipigilan ang kanilang mga dila (Santiago 1:26). Maaari silang pumunta sa aparador at panalangin ng pamilya; ngunit sundan sila sa kanilang mga tindahan, at makikita mo sila sa ugali ng pagsisinungaling, o ilang naka-istilong panlilinlang.


Ang mapagkunwari ay hindi lubusan sa pagsunod. Ang bagong tao ay nagbubunga tungo sa kabanalan, at bagama't gumagawa siya ng maraming bahid, gayon pa man ang batas at buhay ni Jesus ang hinahanap niya bilang kanyang huwaran. Iginagalang niya ang lahat ng utos ng Diyos. Siya ay sensitibo sa kanyang budhi kahit sa maliliit na kasalanan at maliliit na tungkulin.


Joseph Alleine, A Sure Guide to Heaven

42 views

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page