top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ang Kapangyarihan ng Diyos sa Ating Pagtatanggol


Ito ay para sa mga banal at dapat nilang pangangalagaan, hindi lamang ang maniwala na ang Diyos ay Makapangyarihan sa lahat, kundi pati na rin ang lubos na paniniwala na ang kanyang kapangyarihan ay nakikibahagi para sa ating pagtatanggol at tulong sa lahat ng ating mga paghihirap at tukso.


Ano ang pundasyon ng pagtitiwala na ito?


(1.) Tayo ay kanyang mga mahal na anak. Ang bawat isa ay nag-aalaga sa kanyang sarili - ang inahin, tignan kung paano siya nagmamadali at nagpapakilos sa sarili upang tipunin ang kanyang mga anak sa ilalim ng kanyang mga pakpak kapag lumitaw ang kaaway. Gaano pa kaya ang Diyos na pukawin ang kanyang buong lakas upang ipagtanggol ang kanyang mga anak!


(2.) Ang pag-ibig ng Diyos para sa kanyang mga banal ay nagpapakilos sa kanyang kapangyarihan. Ang sumasampalataya na kaluluwa ay isang layunin ng pinakapiling pag-ibig ng Diyos, ng isang parehong pag-ibig kung saan minamahal niya ang kanyang Anak (Juan 17:26). Mahal ng Diyos ang mananampalataya mula pa sa kanyang walang hanggang karunungan. Pinili niya tayo kay Kristo bago pa itatag ang mundo. O, paanong ibigin ng Diyos ang nilalang na matagal niyang dinala sa sinapupunan ng kanyang walang hanggang layunin! Mahal din ng Diyos ang kanyang mga banal bilang mga binili ng dugo ng kanyang Anak. Mahal ang pagkakabili Niya sa kanila. Siya na handang ubusin ang dugo ng kaniyang Anak upang makamit ang mga ito ay hindi itatanggi ang kaniyang kapangyarihang panatilihin sila. (3.) Ang tipan ay nagsasangkot ng kapangyarihan ng Diyos; 'Ako ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat; lumakad ka sa harap ko' (Gen. 17:1). Ilalabas ng Diyos ang buong kapangyarihan ng pagka-Diyos para sa kanyang mga tao. Hindi ibinubukod ng Diyos ang kanyang sarili sa pamamagitan ng tingi, ngunit binibigyan niya ng lakas ng loob ang kanyang mga banal na hamunin ang anumang mayroon ang Diyos, bilang kanilang pansarili. Kung ano ang kanyang pangalan, gayon din ang kanyang kalikasan; siya ay isang Diyos na tumutupad sa kanyang tipan magpakailanman.


(4.) Ang pag-asa ng mga banal sa Diyos, at pag-asa mula sa Diyos sa lahat ng kanilang mga pagsubok, ay nag-oobliga sa kanyang kapangyarihan para sa kanilang tulong.


(5.) Ang presensya ni Kristo sa langit ay naglalagay ng isang malakas na pakikipag-ugnayan sa Diyos upang dalhin ang kanyang buong puwersa at kapangyarihan sa lahat ng pagkakataon para sa pagtatanggol ng kanyang mga banal. Siya ay namamagitan para sa mga sariwang pagdating ng biyaya at tulong para sa atin.


William Gurnall, The Christian in Complete Armour

83 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page