top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ang Kalikasan ni Kristo


Kaya, yamang nakikibahagi ang mga anak sa laman at dugo, at siya man ay nakibahagi rin sa mga bagay na ito... Mga Hebreo 2:14


Ipinagpalagay ni Jesucristo ang tunay na kalikasan ng tao sa isang pakikipag-isa sa kanyang banal na kalikasan, at nananatili pa ring tunay na Diyos at tunay na tao, sa isang persona magpakailanman. Isa ito sa pinakamalalim na misteryo ng kabanalan. Ilapat ang iyong sarili sa mga katotohanang ito nang may pinakamalaking atensyon ng isip!


Ang pangalawang persona sa Panguluhang Diyos ay kinuha ang kalikasan ng tao sa isang pakikipag-isa sa kanyang sarili, ngunit walang kalituhan, ang parehong kalikasan ay gumagawa ngunit isang persona—Immanuel, ang Diyos na kasama natin. Bagama't tunay nating iniuugnay ang dalawang katangian kay Kristo, hindi Siya dobleng tao. Ang kalikasan ng tao ay pinagsama sa pangalawang tao sa mahimalang paraan at supernatural na pagbabalangkas sa sinapupunan ng birhen sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Kataas-taasan.


Kinuha ni Kristo ang isang kumpleto at perpektong kaluluwa at katawan ng tao kasama ang mga kakayahan nito. Sa kanyang kalikasan bilang tao, siya ay nagkaroon ng mga likas na kahinaan tulad ng gutom, uhaw, pagod, pagdurugo, mortalidad, atbp. Ang mga kalikasan ay lubos na nagkakaisa kung saan ang bawat kalikasan ay nagpapanatili ng sarili nitong mahahalagang katangian, ngunit nagkakaisa sa isang tao.


Tamang sabihin na ang Panginoon ng kaluwalhatian ay ipinako sa krus (1 Cor. 2:8), at tinubos ng dugo ng Diyos ang simbahan (Mga Gawa 20:28). Gayunpaman, hindi tamang sabihin na ang banal na kalikasan ay nagdusa, o na ang kalikasan ng tao ay omniscient, omnipotent, o omnipresent. Hayaang maunawaan ng lahat ng mga Kristiyano ang katotohanan nitong napakahalagang pangyayari, at hawakan ito nang mahigpit.


Huwag hatiin ang pagkatao ni Kristo o malito sa kanyang mga kalikasan. Hangaan ang pag-ibig ng Ama at Anak, na lubos na nagpahalaga sa inyong mga kaluluwa! Ang isang konseho ng mga anghel ay hindi makakagawa ng napakahusay na plano para mabawi ang mga mahihirap na makasalanan. Oh, gaano karunong inilatag ang paraan ng ating pagsagip! Oh, masaya silang mga tao na naghulog ng angkla sa katotohanang ito at sa gayon ay nakasulyap ng kapayapaan. Anong kahanga-hangang kaaliwan na siya na nananahan sa ating laman ay ang Diyos! Hindi kailanman hihiwalayan ng Diyos ang nananampalatayang kaluluwa at ang kaaliwan nito, pagkatapos niyang ipakasal ang ating kalikasan sa kanyang sariling Anak!


JOHN FLAVEL, The Fountain of Life

25 views

Recent Posts

See All

Commentaires


bottom of page