top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ang Interes Kay Kristo


Nang si Kristo ay naging sakripisyo para sa atin, dinala niya ang ating mga kasalanan. Ang salitang dalhin ay isang buo at madiin na salita, na nagpapahiwatig hindi lamang upang dalhin, ngunit upang dalhin palayo. Ito ay isang tunay na paglilinis ng kasalanan. Napakalaking awa. 'Mapalad ang isa na ang pagsalangsang ay pinatawad, na ang kasalanan ay tinakpan' (Psa. 32:1). Sino ang makapagpapahayag ng kaligayahan sa ganitong kalagayan?


Pinapatawad na mambabasa, hayaan mo akong magmakaawa sa iyo, tingnan ang mga nakansela mong utang, at tingnan kung gaano karaming halaga ang naipadala sa iyo. Alalahanin ang iyong likas na kalagayan, na siyang pinatawad. Ganap, sa wakas, at malayang pinatawad! Ano ang maaari mong gawin gawin kundi ang bumagsak sa paanan ng libreng biyaya na malayang kumilos patungo sa napakasamang makasalanan? Hindi pa nagtagal mula nang ang iyong mga kasamaan ay nasa iyo. Ngayon sila ay kasing layo ng silangan mula sa kanluran (Psa. 103:11-12). O ang walang katulad na bisa ng sakripisyo ni Kristo; ito ay umaabot sa lahat ng kasalanan (1 Juan 1:7): ​​nakaraan, kasalukuyan, walang pagbubukod, at lahat ng kasalanang darating!


'Hindi ipinagkait ng Diyos ang kanyang sariling Anak'. Ang matipid na awa ay ipinagkait kay Kristo. Hindi nabawasan ang isang sandali para sa pagdurusa at poot na itinakda para sa kanya. Ang hustisya ay hindi yumuko kahit kaunti. Napakalungkot na kaso para sa iyong kaluluwa, O mambabasa, kung wala kang interes sa sakripisyong ito! Pag-isipan kung paano mo masusuportahan ang walang hanggang poot na dinala ni Kristo sa lugar ng mga hinirang ng Diyos. Sa aba at sa aba magpakailan man sa taong iyon na nakatagpo ng isang makatarungang Diyos na walang tagapamagitan!


Nakikiusap ako sa iyo, sa awa ng Diyos, sa liwanag ng lahat ng pagmamahal na mayroon ka para sa iyong sariling kaluluwa, huwag mong pabayaan ang pagkakataong ito. Mabilis na magkaroon ng interes sa sakripisyong ito. Ano ang magiging kalagayan mo kapag bumukas ang malawak na kawalang-hanggan upang lamunin ka? Mapalad ang taong iyon na makapagsasabi sa oras ng kamatayan: “Ito ang aking kaaliwan-“Pinatawad!” Tandaan, walang kasalanan ang makatatayo sa harap ng bisa ng kanyang dugo (1 Juan 1:7). John Flavel, Works

74 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page