top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ang Diyos sa Iyong PaghihirapAno pa ang masasabi natin tungkol dito? Kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makakalaban sa atin?

Romans 8:31


Huwag mawalan ng pag-asa sa mga paghihirap at pagsalungat na darating sa iyo kapag sinimulan mong lumakad kasama ng Diyos ng may buong pagpapasya. Ang mga panghihina ng loob ay nagpapalayo sa maraming tao mula sa relihiyon, at nagsisilbing malaking tukso para sa maraming mga nagsisimula upang tumalikod. Ang Israel sa gitna ng desyerto ay handa nang sumuko sa Ehipto. Ang Diyos mismo ay susubukin ang kanyang mga lingkod at ang kanyang mga biyaya sa pamamagitan ng mga kahirapan, at si Satanas ay mabilis na magpapalabas ng mga bagyo sa harap mo, sa sandaling ikaw ay pumalaot sa dagat. Ngunit ang Diyos ay nasa iyong panig at nasa kanyang kamay ang lahat ng iyong mga kaaway, at maaaring sawayin sila, o sirain sila sa isang sandali.


O ano ang hininga o galit ng alabok o mga demonyo, laban sa Panginoong Makapangyarihan! Sa araw na pumasok ka sa isang tipan sa Diyos, at siya ay kasama mo, pumasok ka sa pinakamatibay na bato at kuta na hindi maguguho, at tinakpan mo ang iyong sarili ng isang kastilyo ng pagtatanggol, kung saan maaari mong (mahinhin na) labanan ang lahat ng masamang kapangyarihan ng lupa o impiyerno.


Kung hindi ka maililigtas ng Diyos, hindi siya Diyos. At kung hindi ka niya ililigtas, dapat niyang sirain ang kanyang tipan. Sa katunayan, maaari niyang ipasiya na iligtas ka, hindi mula sa kapighatian at pag-uusig, kundi sa loob ng mga ito, at sa pamamagitan ng mga ito. Ngunit sa lahat ng mga bagay na ito ay 'magtatagumpay ka sa pamamagitan niya na umibig sa atin'. Higit na higit na kanais-nais at napakahusay na manaig sa pamamagitan ng pagtitiis, sa pagdurusa para kay Kristo, kaysa sa lupigin ang mga mang-uusig sa iyo sa larangan o sa pamamagitan ng lakas ng sandata.


O isipin ang matagumpay na pagyayabang ng mga banal sa kanilang Diyos: 'Ang Diyos ay ating kanlungan at lakas, isang napakahandang saklolo sa kabagabagan' (Psa. 46:1). Kung ang buong mundo ay nasa iyong panig, maaaring mayroon ka pang dahilan upang matakot. Ngunit ang manatili ang Diyos sa iyong panig ay walang hanggang higit pa. Si Kristo na Kapitan ng iyong kaligtasan ay nasa harapan mo at nauna na sa daraanan mo, at ngayon siya ay nakatuon upang gawin kang isang mananakop. Huwag matakot kung saang daan ka inilalagay ni Kristo. Huwag kang uurong kapag nakita mo ang kanyang mga hakbang at ang kanyang dugo.


Richard Baxter, A Christian Directory

36 views

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page