top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ang Diyos na Makapangyarihan sa lahat


Pagkatapos hikayatin ang mga mananampalataya sa Efeso sa isang banal na pagpapasya at katapangan sa kanilang pakikidigma, inakay sila ng apostol mula sa kanilang sarili tungo sa Kanyang makapangyarihang lakas. Ang lakas ng bawat santo ay nasa Panginoon ng mga hukbo. Madaraig ng Diyos ang kanyang mga kaaway nang wala ang ating mga kamay, ngunit hindi natin kayang ipagtanggol ang ating sarili kung wala ang kanyang braso.


Ang Diyos ang lakas ng puso ni David. Kung wala siya, si David ay mapupuno ng takot sa mga salita ng Filisteo. Siya ang lakas ng kanyang mga kamay, at tinuruan ang kanyang mga daliri na lumaban. Kaya't siya ang lakas ng lahat ng kanyang mga banal sa kanilang pakikidigma laban sa kasalanan at kay Satanas (Fil. 2:13).


Ang pagiging malakas sa kapangyarihan ng Panginoon ay nagpapahiwatig ng dalawang gawa ng pananampalataya. Una, isang matatag na paninindigan na ang Panginoon ay makapangyarihan sa kapangyarihan; at ikalawa, ito ay nagpapahiwatig ng karagdagang pagkilos ng pananampalataya na ang Diyos ay nakikibahagi para sa kanilang pagtatanggol upang itaguyod sila sa gitna ng lahat ng kanilang mga pagsubok at tukso.


Ito ang layunin ng apostol; upang talunin tayo mula sa pagsandal sa ating sariling lakas, at hikayatin ang Kristiyano na gamitin ang pinakamakapangyarihang kapangyarihan ng Diyos nang malaya na para bang ito ay kanya sa tuwing sinasalakay ni Satanas. Kung paanong binibigyan ng ama ang kanyang anak ng kanyang braso upang patatagin siya, gayon din inaabot ng Diyos ang kanyang makapangyarihang kapangyarihan para sa kanyang mga banal.


Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili kina Abraham, Isaac, at Jacob para sa pagsuporta sa kanila, sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang katangiang ito: 'Diyos na Makapangyarihan sa lahat' (Exodo 6:3). Si Abraham ay lubos na naniwala na kung ano ang ipinangako ng Diyos ay kaya rin niyang tuparin (Rom. 4:21).


Oo, ang Diyos ay madalas na dumaranas nang maraming beses ng salungat na kapangyarihan na bumabangon laban sa kanya, sa mismong yugto ng panahon kung kailan nilalayon niyang ipakita ang kanyang awa sa kanyang mga tao, upang maitayo niya ang mas kahanga-hangang haligi ng alaala sa kanyang sariling kapangyarihan.


William Gurnall, The Christian in Complete Armour

94 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page