top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ang Bunga ng KaamuanBlessed are the meek, for they

shall inherit the earth.

Matthew 5:5


Ang kaamuan ay may banayad na espiritu. Ang likas na katangian nito ay binubuo ng masaganang pagpipigil ng bugso ng galit. Minsan may likas na kaamuan mula sa likas na nature ng isang tao, habang ang iba ay may mas mainitin na ulo. Ang mga maamo ay hindi natural na madaling magalit gaya ng ibang mga tao. Ngunit ang pinagpalang kaamuan ay higit pa sa likas na kaamuan. Ang likas na kaamuan na ito ay maaaring hindi kasing galit ng iba sa ilang panlabas na bagay, ngunit pinapatay nito ang sigasig para sa Diyos. Ang espirituwal na kaamuan ay isang biyaya ng Banal na Espiritu na kinabibilangan ng kasigasigan gayundin ng pagtitiis. Ang biyaya ay magtuturo sa mga lalaki at babae na maging maamo at banayad kapag sila ay personal na sinalungat, ngunit ang biyaya ay hindi kailanman magtuturo sa kanila na huwag magalit kapag ang Diyos ay sinisiraan ng puri.


Sa Banal na Kasulatan, yaong mga minarkahan bilang pinakatanyag para sa kaamuan sa kanilang sariling layunin, pagdating sa layunin ng Diyos, ay ang pinakatanyag naman sa kasigasigan! Si Moises ang pinakamaamo sa buong lupa, ngunit nang bumaba siya mula sa bundok at nakita ang mga tao na sumasamba sa gintong guya, siya ay nagliyab! Si Jesus, ang ating huwaran ng kaamuan, nang makita niya ang mga nagpapalit ng pera sa templo, ay kumuha ng lubid, at hinampas sila palabas ng templo. Si Pablo, na napakaamo, at tinuruan si Timoteo ng gayon (2 Tim. 2:25), ay itinuon ang kanyang mga mata kay Elimas, na nagsisikap na ilayo si Sergio Paulo sa pananampalataya, at sinabi, 'Ikaw na Anak ng diyablo, ikaw. kaaway ng lahat ng katuwiran, puno ng lahat ng panlilinlang at kasamaan, hindi ka ba titigil sa paggawa ng baluktot sa mga matutuwid na landas ng Panginoon? (Gawa 13:10). Ano! Mayroon bang sinumang tao na nagsasalita ng higit na katakut-takot kaysa sa ginawa niya kay Elimas? Ang kaamuan na ito ay may halong kasigasigan. Kapag ang isang lalaki o babae ay maaaring maging mahina pagdating sa kanilang sariling layunin, at maaaring pababawin ang kanilang galit, ngunit pagdating sa layunin ng Diyos ay maaaring mag-alab, ito ang tamang kaamuan na tinatawag na pinagpala!


Ang kaamuan ay nagpapabagal ng galit sa bagay o tao na kinagagalitan nito. Hindi ito nagagalit sa kung ano-ano. Kung dapat itong magalit, maaari nitong bigyang-katwiran ang kanyang galit sa harap ng Diyos; 'Panginoon, ako ay nagalit, ngunit hindi hihigit sa gusto mo sa akin, at sa ganito at ganoong mga batayan.' Ang kaamuan ay nagpapabagal din sa oras ng galit, upang hindi ito maging biglaan. Kung anumang bagay ang pumukaw sa iyo sa galit, timbangin muna at isaalang-alang ang bagay; pagkatapos, kung may sapat na dahilan, ilabas mo ang iyong galit.


Ang biglaang galit ay may espiritu ng pulbura, at ang isang maliit na kislap ay nag-aapoy sa lahat sa isang iglap. Pinipigilan ng kaamuan ang galit na hindi napapanahon. Kapag tayo ay pupunta sa panalangin, maraming beses ang diyablo ay maglalagay ng ilang tukso upang pukawin ang iyong pagsinta, dahil alam niya na ang iyong panalangin ay masisira kung maaari ka niyang maakit. Ang biyaya ng kaamuan ay maaaring daigin ang galit, at gawin ang galit na iyong lingkod at hindi ang iyong panginoon. Sa gayon maaari mong biguin ang disenyo ni Satanas.


Oh delikado ang magbigay daan sa siklab ng galit anumang oras, ngunit lalo na ang araw ng Panginoon! Kapag ikaw ay nahulog sa siklab nito, sampu sa isa na ikaw ay mawawalan ng Sabbath. Ang iyong isip ay mapupuno ng pagsasaalang-alang kung paano ka ginawan ng pagkakamali at kung paano maghihiganti.


Ang kaamuan ay nagpapanatili ng galit nang mas matagal kaysa sa nararapat. Ang labis na galit ay parang impiyerno na minsang nag-aapoy, hindi ito mapawi. Ang ilan, kung may nangyaring pag-aaway sa kanilang pamilya, at lalong nagliyab ang pag-aaway na ito, sila ay nadadaig ng siklab ng kanilang galit, at nagpapatuloy araw-araw sa ganoong kalagayan. Minsan kahit ang mag-asawa ay hindi nag-uusap ng ilang araw. Ang makasalanang galit na ito ay malayo sa kaamuan!


Ang kaamuan ay nagpapabagal din sa sukat ng galit. Kung ako ay galit, ang kaamuan ay magagalit nang hindi hihigit sa kailangan. Pinipigilan nito ang pagiging marahas, mabangis at malupit. Ang isang may maamong espiritu ay maaaring magalit kung minsan, oo, ngunit ang kanyang kaamuan ay susukat sa kanyang galit—ganito lang, at hindi hihigat pa!

 

"Minsan ay mas maraming kasalanan na nagagawa sa isang araw ang isang lalaki o babae kapag sila ay nasa isang hindi makatwiran, at galit na kalagayan, kaysa sa maaaring gawin sa loob ng isang taon"

 

Ang galit ay tumutubo mula sa lupa ng pagmamataas sa iyong mga puso, o ng ibang pagnanasa o kahinaan. Oh ang kahabag-habag at masasamang epekto na nagmumula sa galit ng mga lalaki at babae! Oh anong mga gawa ng kasalanan ang maaaring gawin sa loob lamang ng isang oras kapag bumigay ka na sa init nito! Minsan ay mas maraming kasalanan na nagagawa sa isang araw ang isang lalaki o babae kapag sila ay nasa isang hindi makatwiran, at galit na kalagayan, kaysa sa maaaring gawin sa loob ng isang taon, at ito ay aabutin ng habambuhay upang pagsisihan. Oh, ang kasalanan ay dumarami nang halos walang hanggan kapag tayo ay nasa isang siklab ng galit! Simbuyo ng damdamin at init ang mga pagnanasa na nasa puso ng mga lalaki at babae. Ang mga nasa siklab nito ay aktibo sa kasalanan. Ang mga tao sa kanilang makasalanang pagnanasa ay sumisira sa parehong mga talahanayan ng kautusan sa pamamagitan ng kanilang mga malungkot na pagsuway at makasalanang mga pagkilos, tulad ni Moises nang siya ay bumaba sa kanyang banal na kasigasigan na dumurog sa mga tapyas kung saan nakasulat ang batas. Anong mapanlait na pananalita, anong paghihiganti, anong mga salita at desperadong resolusyon ang naroroon sa mga panahon ng galit!


Ngunit kapag may kaamuan sa puso, binabawi nito ang galit, at hindi ito hahayaang magpatuloy sa anumang makasalanang epekto. Hindi, sabi ng kaamuan, 'para saan ibinigay sa akin ng Panginoon ang mga emosyon na ito sa aking kaluluwa? Hindi ba para sa kanyang kaluwalhatian? Ano! Ito ba ay para sa paggawa ng ganoong mababa at makasalanang mga bagay tulad ng mga ito? Ipagbawal ito ng Panginoon!' Oh ang sama ng galit! Oh alalahanin mo sa mga araw ng iyong kahihiyan na magpakumbaba dahil sa masamang epekto ng iyong makasalanang galit.—'Oh, hayaan mo akong magkaroon lamang ng mga banal na layunin sa aking galit. Alam mo ang lahat ng bagay, Panginoon; inilabas mo ang aking galit laban sa sinumang lalaki o babae, layunin ko man na hanapin ang kanilang ikabubuti, o hindi. Kung mas makakabuti sa kanila ang pagiging malumanay, aba, nawa'y hindi nila ako makitang galit. Ito ang dapat na maging resolusyon ng bawat maka-Diyos na magulang. Mapalad ang maamo-nadadaig nila ang siklab ng kanilang mga damdamin!


Maraming masasabi para sa biyaya ng kaamuan, at sa pagpapala nito, gaya ng halos anumang biyaya na alam ko. Aba, kayong maamo ay katulad ng Diyos Ama! Nang ipakita ng Diyos ang kanyang kaluwalhatian kay Moises (Exod. 33-34), hindi ba ito isang malaking bahagi ng kanyang kaluwalhatian? At ito ang kaluwalhatian ni Jesu-Kristo na maging gayon: 'Mag-aral ka sa akin, sapagkat ako ay maamo!" Si Kristo ay hindi humihiling ng anumang iba pang biyaya na nais niyang sundan siya ng kanyang mga alagad, kundi pagpapakumbaba at kaamuan. Aba, pinagpalang Tagapagligtas, bakit hindi ka nagsasalita tungkol sa iyong iba pang mahuhusay na mga biyaya? Mayroon kang biyaya na walang sukat, at kung nais mong malaman ng iyong mga alagad ang tungkol sa iyo, bakit hindi mo binabanggit ang iyong pagtitiwala, ang iyong makalangit na pag-iisip, ang iyong paghamak sa mundo, o anumang iba pa. Mga grasya? 'Hindi', sabi ni Kristo, 'kung nais ninyong maging mga alagad ko, ipinagtatagubilin ko ito sa inyo - ako ay mapagpakumbaba at maamo.' Bakit ito ang dakilang papuri ni Kristo? Sapagkat itinuring ng Panginoon na kanyang kaluwalhatian ang pagiging maamo! Gayong itinuturing ni Kristo na kanyang kaluwalhatian ang pagiging maamo, hindi mo ba ituturing ito na iyong kaluwalhatian? O mapalad yaong mga tulad ng Diyos Ama at Diyos Anak! Mayroon din silang malaking Espiritu ng Diyos. Ano ang paghahambing ng Banal na Espiritu ng higit sa kaamuan? Nang magpakita ang Banal na Espiritu sa ulo ni Hesukristo, nagpakita siya sa anyo ng isang kalapati (Mat. 3:16) Sinabi nila tungkol sa kalapati na ito ay walang apdo, at ito ang sagisag ng kaamuan. Kaya, kung gusto mong maging katulad ng Ama, Anak, at Banal na Espiritu, dapat kang maging isang lalaki o babae na maamo at may banayad na espiritu. Itinuro ng Diyos na ang mga sakripisyo sa kanya ay hindi magmula sa mga leon at tigre, kundi sa mga kalapati at mga kordero! Nawa'y bigyan tayo ng Panginoon ng maamong espiritu, upang tayo ay pagpalain!


Hindi pinahahalagahan ng Diyos ang mayayamang bagay sa mundo—ginto, pilak, lupa, ari-arian at mga korona. Ano ang mga ito sa Diyos? Hindi niya pinapahalagahan ang mga bansa sa mundo sa lahat ng kanilang karangyaan at kaluwalhatian, ngunit ang maamo at tahimik na espiritu ay mataas sa pagpapahalaga ng Diyos. Karamihan sa mga salitang nakalista bilang bunga ng Espiritu (Gal. 5:22-23) ay kasingkahulugan ng kaamuan. Ang mga biyayang ito ay malapit—pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, pagpipigil sa sarili. Ang galit ay bunga ng laman, ang bunga ng diyablo sa puso.


Tinitingnan ng Panginoon ang maamo bilang ang pinakamatapang at napakahusay na espiritu. Ang mabagal sa pagkapoot ay mas mabuti kaysa sa makapangyarihan (Prov. 16:32). Kung sa palagay mo ay hindi ka makakagawa ng mahusay na paglilingkod para sa Diyos, isaalang-alang ang pamamahala sa iyong espiritu nang may ganitong biyaya ng kaamuan. Ito ay isang mas matapang na pagsasamantala, at higit na marangal sa paningin ng Diyos, kaysa kung nagtagumpay ka sa isang lungsod!


Nais mo bang lumakad nang karapat-dapat sa iyong tungkulin? Lumakad sa kaamuan (Efe. 4:1-2)! Ang maaamo ay hindi hilig makipagtalo gaya ng ibang mga tao; gusto nilang tumahimik at tamasahin ang kanilang mga ari-arian nang may kaginhawahan dito sa lupa, kahit na ito ay maliit. Ang maamo ay mas kaakit-akit kaysa sa iba. Kung uupa ka ng isang alipin, hindi mo ba nanaisin ang isang maamo at tahimik na espiritu? Kung ang isang lalaki ay naghahanap ng mapapangasawa, ang unang mahalagang katangian ay isang maamong espiritu; kung wala yun, anuman ang kanyang naisin, ang babaeng iyon ay madalas na tatanggihan. Kung ikaw ay naglalakbay, hindi mo ba pipiliin na manatili sa isang bahay-panuluyan kung saan ang tagapangasiwa at mga tagapaglingkod dito ay may tahimik na espiritu? Anuman ang mga kamalian ng isang maamo sa mundong ito, ibinibigay niya ang kanyang layunin sa Diyos, at pinananatiling tahimik ang kanyang puso, at ito ay interesado sa Diyos sa kanyang layunin. Kapag naging interesado ka sa Diyos sa iyong layunin, malamang na magagawa mo nang maayos!


JEREMIAH BURROUGHS, The Saints' Happiness

51 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page