top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ang Buhay ay kay Kristo


Ang buhay na ito ay hindi dapat pahalagahan kung hindi dahil sa mga pagkakataon upang luwalhatiin ang Diyos. Hindi tayo ipinadala sa mundo para mamuhay para sa ating sarili, kundi para sa Diyos. Kung kaya nating likhain ang ating sarili, mabubuhay tayo para sa ating sarili. Kung ang ating sarili ay maaaring maging ating sariling pinagmulan, kung gayon tayo ay maaaring maging ating sariling wakas. Ngunit ginawa tayo ng Diyos para sa kanyang sarili, at ipinadala tayo sa mundo para sa kanyang sarili. Hindi natin tungkulin na luwalhatiin ang Diyos sa langit lamang, kundi dito rin sa lupa, sa gitna ng kahirapan at tukso.


Walang sinumang ipinadala sa mundo upang maging tamad, o magbunga sa kanilang sarili, ngunit ang kaluwalhatian ng Diyos ay ang dapat nating pangunahing gawain at layunin habang tayo ay narito sa lupa. Hindi natin dapat itaguyod ang sarili nating interes lamang. Bawat tao, bukod sa kanyang pangkalahatang tungkulin, ay may sariling gawain at paraan ng paglilingkod kung saan maaari niyang luwalhatiin at parangalan ang Diyos; 'Niluwalhati kita sa lupa, nang magawa ko ang gawaing ibinigay mo sa akin na gawin' (Juan 17:4).


Sa isang malaking bahay ang isa ay may isang trabaho, ang sa isa nama'y sa iba: kaya ang Diyos ay dinisenyo para sa bawat tao ang gawain na dapat niyang gawin; ang iba sa isang pagtawag, at ang iba sa iba; ngunit lahat ay ibinigay sa kanila ang kanilang paglilingkod at gawain para sa ikaluluwalhati ng Diyos.


Tuwing umaga dapat nating buhayin ang pakiramdam nito sa ating mga puso. Sa araw na ito ako ay mabubuhay kasama ng Diyos. Kapag ang isang Kristiyano ay umalis ng bahay sa umaga, dapat niyang tandaan na siya ay naroon para kay Kristo; hindi niya dapat gawin ayon sa gusto niya, kundi gabayan ng panuntunan, at para sa kaluwalhatian ng Diyos—hindi lamang sa kanyang mga tungkulin o agarang pakikipag-usap sa Diyos, kundi sa kanyang isports, negosyo, at libangan.


Ano ba ang gawin ang mga bagay sa pangalan ni Kristo, ngunit gawin ang mga ito ayon sa kalooban at utos ni Kristo? Sa pagsasagawa ng gawaing ito, dapat nating gawin ang lahat para sa kaluwalhatian ng Diyos. Wala tayong magagawa kung wala siya. Kung mayroon tayong gagawin para sa Diyos, dapat nating gawin ito sa kanyang sariling lakas, sa bawat salita at bawat gawa.


Joseph Alleine, A Sure Guide to Heaven

48 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page