top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ang Ating Tagapamagitan


Si Jesu-Kristo ay hindi sa kanyang sarili lamang nagsagawa ng gawain ng ating kaligtasan. Kapag sinabi kong 'hindi sa kanyang sarili', hindi ko ibig sabihin na ayaw niya, sapagkat ang kanyang puso ay ganap na nakatuon dito gaya ng sa Ama (Psa. 40:7-8) . Ngunit ang ibig sabihin ay, dumating siya nang may nararapat na tawag at buong komisyon mula sa kanyang Ama! (Juan 8:42). Dahil sa mga selyadong kredensyal na ito, si Kristo ay isinugo sa pamamagitan ng awtoridad ng Ama.


Siya ay tinatakan bilang tagapamagitan upang tayo ay mabawi at mailigtas ang lahat ng ibinigay sa kanya ng Ama (Juan 17:2). Dahil ito ay ginawa sa pamamagitan ng utos at awtoridad ng Ama, ito ay naghihikayat sa isang mananampalataya ng ginhawa at katiwasayan. Si Kristo ay lubos na kuwalipikado at akma upang isagawa ang disenyo ng Ama para sa ating paggaling. Siya ay tapat na walang katulad (Apoc. 1:5). Para sa kasigasigan, walang katulad niya (Juan 2:16-17). Siya ay napakatindi sa gawain ng kanyang Ama kaya hindi siya nagugutom (Juan 4:32). Oo, ang pag-ibig sa kanyang Ama ang nagpatuloy sa lahat ng kanyang gawain, at nagpasaya sa kanya sa pinakamahirap na bahagi ng kanyang paglilingkod. Para sa pagtanggi sa sarili, walang katulad niya. Hindi niya hinanap ang kanyang sariling kaluwalhatian, kundi ang kaluwalhatian ng nagsugo sa kanya (Juan 8:50). Pinuno siya ng Panginoon ng Espiritu nang walang sukat! (Juan 3:34). Ang mga mananampalataya ay nakatuon sa pag-ibig sa Ama dahil siya ang bukal ng kanilang pagtubos, kaya lahat ng tao ay nakatali na mag-ukol ng pantay na kaluwalhatian at karangalan sa Ama at Anak (Juan 5:23). Tinatawag tayo nito na hangaan ang kapwa Ama at Anak. Tinatakan ng Ama ang utos para sa pag-ibig sa biyaya ng kamatayan ng kanyang Anak para sa atin sa halip na isang hatol para sa ating kapahamakan, at hindi gaanong dapat ipagtaka ang pag-ibig ni Kristo, na gagawin niya ang gayong atas para sa atin, kapag ating lubos na nauunawaan ang mga nilalaman ng kanyang komisyon. Oh kung gayon, ibigin ninyong lahat ang Panginoong Hesus. Kumuha ng kaaliwan mula sa pagtatatak ni Kristo ng Ama para sa iyo. Gagawin ng Ama ang lahat ng kanyang ipinangako!


Si Jesucristo, na nilagyan ng katawang tao, at pinahintulutan ng utos mula sa Ama, ay itinalaga ang kanyang sarili para sa gawain ng ating kaligtasan. Ang kanyang pagtatalaga bilang isang sakripisyo ay nagpapahiwatig ng malaking kakila-kilabot ng paglabag na ginawa ng kasalanan. Hindi bababa kay Kristo mismo ang sapat na pagbabayad-sala. Ang laki ng lunas ay nagpapakita ng kadakilaan ng sugat.


Pinabanal ni Kristo ang kanyang sarili nang malaya at kusang-loob upang isagawa ang gawain. Walang kumitil sa kanyang buhay; malaya niyang inilapag. Inialay niya ang kanyang sarili sa dalisay at ganap na kabanalan. Walang batik o dungis sa kanya. Siya ay sumabit sa puno bilang isang sumpa sa ating lugar. Siya ay inilibing para sa atin, at bumangon para sa ating katwiran. Siya ay umakyat sa kaluwalhatian upang maghanda ng isang lugar para sa atin. Siya ay nabubuhay kailanman upang mamagitan para sa atin, at darating din para sa atin.


Pinabanal niya ang kanyang sarili upang mamatay bilang kapalit, sa ating lugar. Ang kanyang pangalan ay mahusay na tinatawag na 'Wonderful'. Siya ay pinabanal ayon sa kanyang dalawang kalikasan. Ang kanyang pagiging tao ay ang sakripisyo sa altar ng kanyang banal na kalikasan. Sapagkat ang dambana ang nagpapabanal sa handog. Maaari nating sabihin, 'Panginoon, ang paghatol ay sa iyo, upang ang katuwiran ay maging akin; ang paghihirap ay sa iyo, ang tagumpay na iyon ay magiging akin; ang sakit ay sa iyo, at pagaanin ang akin; ang sumpa ay iyo, ngunit ang pagpapala ay akin.'


Kung si Jesu-Kristo ay ganap na itinalaga ang kanyang sarili para sa mga mananampalataya, gaanong makatwiran na ang mga mananampalataya ay dapat na ganap na italaga ang kanilang sarili para kay Kristo! Siya ba ay lahat para sa atin, at tayo ay magiging wala para sa kanya? Ano ang isang Kristiyano, ngunit isang banal na bagay na nakatuon sa Panginoon? Si Kristo ba ay para sa iyo, at ikaw ay para sa kanya? Pinagpalang palitan! Tulad nito, sa iyo ako: ang aking kaluluwa, mga kakayahan, katawan, mga regalo, oras, at mga talento. Hindi ako, kundi si Cristo; hindi ang aking kalooban, kundi ang kay Kristo; hindi ang aking kadalian, mga pagnanasa, mga kredito, kundi si Kristo—si Kristo! O kahabag-habag na diyus-diyusan, ang aking sarili, ay ganap na itiwalag, at si Kristo ay ganap na ilagay sa iyong silid!


Mayroon lamang isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos at ng mga tao! Si Kristo, na nakasuot ng ating laman, na nagbayad ng ating pantubos. Mapagkakatiwalaan natin Siya, na magiliw na itinuring ang lahat ng ating mga kagustuhan at paghihirap bilang ating tapat na mataas na saserdote. Ang isang tagapamagitan ay isang middleman, o isa na nakikialam sa pagitan ng dalawang partido na may pagkakaiba upang magkaroon ng kapayapaan sa pagitan nila. Si Kristo bilang ating tagapamagitan ay may parehong kalikasan sa Diyos at sa atin—ang tunay na Diyos, at ang tunay na tao.


Ang ating pangangailangan para sa isang tagapamagitan ay nagpapakita ng isang pinakakakila-kilabot na paghihiwalay sa pagitan ng Diyos at ng mga tao! Minsan ay nagkaroon ng matamis na pagkakaibigan sa pagitan nila, ngunit ito ay mabilis na natunaw ng kasalanan. Ang unang kasalanan ay isang karumal-dumal at pinalubha na kasamaan. Si Adan ay isang matuwid, at sakdal na tao, nilikha ayon sa larawan ng Diyos, na sa gayo'y nagkasala. Siya ay nagkasala haabang ang kanyang isip ay pinaka-maliwanag, malinaw, at nakakaunawa; malinis, aktibo at walang dungis ang kanyang budhi; malaya ang kanyang kalooban, at kayang tiisin ang anumang tukso. Alam na alam niya na ang magiging kaligayahan o paghihirap ng kanyang hindi mabilang na mga supling ay masasangkot sa kanya. Ang kalagayang kinalalagyan niya ay labis na masaya. Walang pangangailangan o kakulangan na makapag-bibigay armas o makapagpapatalas ng tukso. Nabuhay siya sa gitna ng lahat ng natural at espirituwal na kasiyahan. Ang Panginoon ay masayang nakipag-usap sa kanya; oo, nagkasala siya habang sariwa pa sa kanya ang awa ng kanyang nilikha. Ang kanyang kasalanan ay ang pinakakakila-kilabot na kawalan ng pasasalamat; oo, isang pagtatakwil sa pamatok ng pagsunod halos sa sandaling ilagay ito ng Diyos sa kanya.


Si Kristo bilang tagapamagitan ay nagpapakita ng pangangailangan ng kasiyahan sa katarungan ng Diyos. Para sa sinumang nag-iisip na maaari silang makipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng anumang bagay maliban sa pamamagitan ng pananampalataya sa dugo ng tagapamagitan na ito, ay walang kabuluhan at mapanira sa kaluluwa. Ang isipin na ito ay pagpatay sa katotohanan. Ang batas ng Diyos na nilabag ng tao ay nangangailangan ng alinman sa parusang ipinapataw sa delingkuwente, o kasiyahang ginawa ng tagapamagitan. Anong walang katapusang halaga ang kanyang dugo at mga pagdurusa!


JOHN FLAVEL, The Fountain of Life

28 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page