top of page
  • Writer's pictureRP Team

“Ang Rosas ng Sharon.”


Anuman ang maaaring maging kagandahan sa materyal na mundo, si Jesu-Kristo ay nagtataglay ng lahat ng iyon sa espirituwal na mundo ng sampung beses na antas. Sa mga bulaklak ang rosas ay itinuturing na pinakamatamis, ngunit si Hesus ay higit higit na maganda sa hardin ng kaluluwa kaysa sa kagandahan ng rosas sa hardin ng lupa.


Siya ang nangunguna bilang pinakamaganda sa sampung libo. Siya ang araw, at lahat ng iba ay ang mga bituin; ang langit at ang araw ay madilim kung ihahambing kasama Niya, sapagkat ang Hari sa Kanyang kagandahan ay higit sa lahat. “Ako ang rosas ng Sharon.” Ito ang pinakamahusay at pinakabihirang mga rosas. Si Jesus ay hindi "rosas" lamang, Siya ang “rosas ng Sharon,” kung paanong tinawag Niya ang Kanyang katuwiran na “ginto,” at pagkatapos ay idinagdag, "ang ginto ng Ophir" - ang pinakamahusay sa pinakamahusay.


Siya ay kaibig-ibig, at pinakamataas sa lahat ng kaibig-ibig. May kakaiba sa Kanyang kagandahan. Ang rosas ay nakalulugod sa mata, at ang bango nito ay kaaya-aya at nakakaginhawa; kaya bawat isa sa mga pandama ng kaluluwa, maging ito man ay ang lasa o pakiramdam, ang pandinig, ang paningin, o ang espirituwal na amoy, ay nakakahanap ng angkop na kasiyahan kay Hesus.


Maging ang paggunita sa Kanyang pag-ibig ay matamis. Kunin ang rosas ni Sharon, at hilahin dito ang dahon mula sa dahon, at ilagay ang mga dahon sa garapon ng alaala, at makikita mo ang bawat dahon na mabango pagkaraan, napupuno ang bahay ng pabango. Si Kristo ay nagbibigay-kasiyahan sa pinakamataas na panlasa ng pinaka-edukadong espiritu nang punong puno.


Ang mga taong pinaka baguhan sa mga pabango ay lubos na nasisiyahan sa rosas: at kapag ang kaluluwa ay dumating sa kanyang pinakamataas na antas ng tunay na pang-amoy, siya ay hindi lang makukuntento pa rin kay Kristo, kundi, Siya ay mas pahahalagahan pa niya.


Ang langit mismo ay walang nagtataglay ng higit sa rosas ng Sharon. Anong sagisag ang ganap na makapaglalahad ng Kanyang kagandahan? Ang mga pananalita ng tao at mga bagay na ipinanganak sa lupa ay nabigo sa paglalahad tungkol sa Kanya. Paghaluin man ang mga pinakapiling kinaaakitan sa mundo,

ang lahat ng ito ay mababang larawan kumpara sa Kanyang saganang kahalagahan. Pinagpalang rosas, mamulaklak ka nawa sa aking puso magpakailanman!


Charles Spurgeon, Morning & Evening

38 views

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page