top of page
  • Writer's pictureRP Team

"Ang Panginoon ay Hari magpakailanman."


"Ang Panginoon ay Hari magpakailanman." — Awit 10:16


Si Jesucristo ay hindi isang diktador na nag-aangkin lamang ng divine right, Siya ang totoo at tunay na pinahiran ng Panginoon! “Nalulugod ang Ama na sa Kanya ang lahat ng kapuspusan ay nananahan.” Ibinigay ng Diyos sa Kanya ang lahat ng kapangyarihan at lahat ng awtoridad. Bilang ang Anak ng tao, Siya ngayon ang pinuno ng lahat ng bagay sa Kanyang simbahan, at Siya ang naghahari sa langit, at lupa, at impiyerno, na may mga susi ng buhay at kamatayan sa Kanyang pamigkis. Ang ilang mga prinsipe ay nalulugod na tawagin ang kanilang sarili na mga hari sa pamamagitan ng popular na pagpili, at tiyak na ganito ang ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang simbahan. Kung maaaring pag-botohan kung Siya ay dapat na maging Hari sa simbahan, bawat pusong nananampalataya ay puputungan Siya ng korona. O na makoronahan pa natin Siya ng mas maluwalhati kaysa sa ginagawa natin! Hindi natin maaaring bilangin na kawalan ang anumang maaaring ikaluwalhati ni Kristo. Ang pagdurusa ay magiging kasiyahan, at ang pagkawala ay magiging pakinabang, kung sa gayon ay maaari nating palibutan ang Kanyang noo ng mas maliwanag na mga korona, at gawin Siya na mas maluwalhati sa mata ng mga tao at mga anghel. Oo, Siya ay maghahari. Mabuhay ang hari! Sa Iyo, Haring Hesus! Humayo kayo, kayong mga kaluluwang birhen na umiibig sa inyong Panginoon, yumukod ka sa Kanyang mga paanan, ikalat sa Kanyang daan ang mga liryo ng iyong pag-ibig, at ang mga rosas ng iyong pasasalamat: “Ilabas ang maharlikang diadema, at koronahan Siyang Panginoon ng lahat.” Bukod dito, ang ating Panginoong Jesus ay Hari sa Sion sa pamamagitan ng karapatan ng pananakop: Kinuha at dinala Niya sa pamamagitan ng unos ang mga puso ng Kanyang bayan, at pinatay ang kanilang mga kaaway na humawak sa kanila sa malupit na pagkaalipin. Sa Dagat na Pula ng Kanyang sariling dugo, ang ating Manunubos ay nilunod ang Faraon ng ating mga kasalanan. Iniligtas niya tayo mula sa pamatok na bakal at mabigat na sumpa ng batas: hindi ba dapat koronahan ang Tagapagpalaya? Tayo ay bahagi Niya, na kanyang kinuha sa kamay ng Amorrheo sa pamamagitan ng Kanyang tabak at ng Kanyang busog: sino ang aagaw sa Kanyang pananakop mula sa Kanyang kamay? Magbigay pugay ang lahat, sa Haring Hesus! malugod nating tinatanggap ang Iyong banayad na ugoy! Maghari ka sa aming mga puso magpakailanman, Ikaw na kaibig-ibig na Prinsipe ng Kapayapaan.

46 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page