top of page
  • Writer's pictureRP Team

Alin ang Higit na Mahalaga?Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili? Ano ang maibibigay ng isang tao kapalit ng kanyang buhay? Mateo 16:26


Ang pagiging maka-Diyos ay isang dapat na pangunahing gawain ng lahat, ngunit ang pagtawag na ito ng Diyos ay labis na napapabayaan. Bakit ka nakatayong walang ginagawa sa buong araw pagdating sa makalangit na gawaing ito, habang ang laman ay kumikilos sa mga hangarin nito? Ang abogado ay puno ng mga kliyente, ang doktor sa mga pasyente, at ang mangangalakal sa mga kliyente, habang si Jesu-Kristo ay iniiwang mag-isa! Ang langit at kaligayahan, ang Tagapagligtas at ang kaligtasan ay malapit, ngunit ang mga tao ay natutulog na papunta sa impiyerno. Tinatapakan nila ang perlas na ito sa ilalim ng kanilang mga paa, at gustong-gustong lumubog sa burak.


Marami ang mga lalaki, ngunit kakaunti ang mga sundalo—maraming nagbabalat kayo, ngunit kakaunti ang tunay na Kristiyano. Ang kabanalan ay may kakaunting matatapat na kaibigan na naghihintay sa kanya araw-araw. Ang mga mapagkunwari ay parang buhangin sa dagat—marami—ngunit ang tapat na mga lingkod ay bihira at mahalaga. Maraming nanliligaw sa kanya, ngunit kakaunti ang nagpapakasal sa kanya! Natutulog ang mga sundalong nagpapanggap na lumalaban sa ilalim ng bandila ni Kristo.


Ang pagkapagod na walang maliwanag na dahilan ay tanda ng isang may sakit na katawan, kaya't ang katamaran ay nagsasalita ng isang hindi maayos na kaluluwa. Ang makamundo ay sabik sa mga bagay sa lupa. Anong paggawa at industriya ang ginagamit ng magsasaka para sa tubo - siya ay bumangon ng maaga, uupo nang gabi, itinatanggi ang kanyang sarili, tumatakbo paroo't parito, niyakap ang lahat ng pagkakataon, at lahat para sa makalupang mamon!


Pinagtatawanan ng mga lalaki ang panganib at tinatapakan ang mga kahirapan sa paghahanap ng makalupang kayamanan. Ang kanilang buong buhay ay isang matrabahong pagliliwaliw. Hindi ba nakalulungkot na ang isang napakarangal na nilalang gaya ng kaluluwa ng tao ay dapat na ganap na madala sa gayong mababa at karumal-dumal na mga bagay? Ah, gaano kamahal ang kayamanan na iyon na ginagawa kang pulubi sa buong kawalang-hanggan!


Ang bunga ng kabanalan ay napakahalaga sa lahat ng mahahalaga. Hindi ito mapapantayan ng ginto at perlas. Ang pabor ng Diyos, ang mga pangako ng ebanghelyo, ang tipan ng biyaya, ang dugo ni Kristo, ang pagbuburda ng Espiritu, ang buhay ng pananampalataya, ang pag-asa sa langit, at ang kagalakan sa Banal na Espiritu ay hindi napapansin! Siya na nagmamahal ng pilak kaysa sa kanyang kaluluwa ay isang hayop! Ano, ang mga makamundong tao ay magsisigawa para sa mga bagay na walang kabuluhan kaysa sa atin para sa mga alalahanin sa kawalang-hanggan at sa mga gawain ng Diyos?


GEORGE SWINNOCK, Works


20 views

Recent Posts

See All

תגובות


bottom of page