top of page
  • Writer's pictureRP Team

Polemics or Polemical Theology


Ang polemics ay tumutukoy sa pagpapahayag ng katotohanan na sumasalungat sa isang pagkakamali. Madalas itong ginagawa ng Kasulatan at nakikita sa iba’t ibang mga aklat nito gaya ng Genesis at Galacia. Ang mga propeta, si Jesus, at ang mga apostol ay gumamit ng polemics.


Ayon kay DA Carson, ang polemical theology ay walang iba kundi ang pakikipaglaban para sa isang partikular na theological na pang-unawa at pakikipagtalo sa mga sumasalungat dito. Sa tuwing maglilista ka ng dahilan kung bakit tama ang iyong interpretasyon ng isang talata sa Bibliya o ang iyong pagbabalangkas ng isang teolohikong isyu, at iginigiit o ipinapahiwatig, na ang mga alternatibong interpretasyon o mga pormulasyon ay hindi tama, ikaw ay gumagawa sa polemical theology. Ang taong nagsusulong ng isang exegetical o theological stand nang walang pagtukoy sa mga nakikipagkumpitensyang pormulasyon ay maaaring makaiwas sa polemics, ngunit kung seryoso sa pag-aaral, dapat ay tignan ang mga ideya na hindi sumasang-ayon sa kanyang stand at i-address yun.


Hindi kataka-taka na ang Bibliya mismo ay nagbibigay ng maraming mga halimbawa ng polemical theology. Isa dito ang panunuya ni Yahweh at pagkondena sa mga diyus-diyosan sa Isa 40–45; ang direktang pagkondena sa mga alternatibong paninindigan sa Galacia o Jude, o ang pagkondena ni Jesus sa mga mapagkunwari kasama ang kanilang mga itinuturo (hal., Matt 23). Mayroon ding mga banayad na anyo o pagpapahiwatig ng polemics. Nang magsabi si Jesus ng mga talinghaga upang ipahiwatig na ang kaharian ay bumangon nang dahan-dahan, tahimik, sa paglipas ng panahon, at sa kung paano tinanggap ang Salita (hal., ang mga lupa, lebadura, mga damo at trigo), tahasan niyang hinahamon ang mga alternatibong konsepto ng kaharian, at sa gayon siya ay nakikibahagi sa polemical theology. Kapag ang Liham sa mga Taga-Efeso ay naglalaan ng malaking bahagi nito sa paggawa ng mga kaluwalhatian at katangian ng isang bagong sangkatauhan na ginawa ng Diyos kay Kristo, pagsasama-sama ng Hudyo at Gentil (at, sa prinsipyo, ang mga tao mula sa bawat tribo at wika at mga tao ), ito ay binabaligtad ang mga alternatibong pananaw ng ethnicity, ng pagkilala sa sarili, kung paano mahahanap ang tunay na lugar ng pinagtipanang mga tao ng Diyos. Sa madaling salita, anumang matatag na teolohiya ay nanunugat at nagpapagaling, ay kumakagat at nagpapatibay at naglilinaw, ay tahasang sumasalungat sa mga alternatibong paninindigan. Sa isang daigdig na nailalarawan sa paghihimagsik laban sa Diyos, ang polemical theology ay hindi maiiwasang bahagi ng anumang seryosong theological stand, gaya ng nilinaw mismo ng Bibliya.

13 views

Recent Posts

See All

Comentários


bottom of page