top of page
  • Writer's pictureDexter Bersonda

Martin Luther (1483-1546)


Si Martin Luther ay isang Aleman na pari, teologo, manunulat at propesor. Siya ay isang dating Augustinian na prayle na kinilala bilang pangunahing figure sa Protestant Reformation.


Si Luther ay naordinahan sa pagkapari noong 1507. Bilang isang monghe sa simbahang Romano Katoliko, siya ay namuhay ng isang miserableng buhay. Gaano man siya nagsumikap, o gaano man siya nag-ayuno at nagdasal, hindi niya naramdaman na siya ay sapat na matuwid upang makamit ang pabor ng Diyos. Ang mga taon ng pagsusumikap at maging ang isang paglalakbay sa Roma ay hindi nakapawi ng bigat ng kanyang pagkakasala.


Ang pagliligtas na hinahanap ni Luther ay makikita sa mga pahina ng Kasulatan. Sa kanyang pag-aaral, nakumbinsi si Luther na ang kaligtasan ay hindi kailanman darating sa pamamagitan ng kanyang mga pagtatangka sa pagbabayad-sala, ngunit matatanggap lamang bilang isang regalo mula sa isang mapagbiyayang Diyos na nagpapahayag ng mga makasalanan na matuwid sa pamamagitan ng dugo ni Kristo lamang sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Ipinahayag ni Luther nang maglaon na ito ang sandali na siya ay ipinanganak na muli.


Nagbago ang kanyang pananaw at kinontra ang ilang mga turo at gawain ng Simbahang Romano Katoliko; partikular na dito ay ang kanyang pangongontra sa mga indulhensiya. Iminungkahi ni Luther na magkaroon ng isang talakayan tungkol sa kasanayan at bisa ng indulhensiya sa kanyang Ninety-five Theses noong 1517. Ang 95 Theses na ito ay ipinako niya sa pintuan ng kastilyo ng Wittenberg bilang isang "protesta" laban sa Papa at sa pagbebenta ng mga indulhensiya. Ang kanyang pagtanggi na talikuran ang lahat ng kanyang mga sinulat sa kahilingan ni Pope Leo X noong 1520 at ng Holy Roman Emperor Charles V sa Diet of Worms noong 1521 ay nagresulta sa kanyang pagkakatiwalag ng papa at pagkondena bilang isang outlaw ng Holy Roman Emperor.

Itinuro ni Luther na ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng mabubuting gawa ngunit tinatanggap lamang bilang libreng regalo ng biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesu-Kristo bilang manunubos mula sa kasalanan. Hinamon ng kanyang teolohiya ang awtoridad at katungkulan ng papa sa pamamagitan ng pagtuturo na ang Bibliya ang tanging pinagmumulan ng divine revelation, at sinasalungat ang sacerdotalismo sa pamamagitan ng pagsasaalang-alang sa lahat ng bautisadong Kristiyano bilang isang banal na pagkasaserdote. Ang mga kumikilala sa mga ito, at lahat ng mas malawak na mga turo ni Luther, ay tinatawag na mga Lutheran, bagaman iginiit ni Luther na Kristiyano o Ebangheliko (Aleman: evangelisch) ang tanging katanggap-tanggap na mga pangalan para sa mga indibidwal na nag-aangking sila ay kay Kristo.


Dahil sa pagsasalin niya ng Bibliya sa katutubong wika ng Aleman (sa halip na Latin) ay naging mas madali itong maunawaan ng mga karaniwang tao, isang pangyayaring nagkaroon ng napakalaking epekto kapwa sa simbahan at kultura ng Aleman. Itinataguyod nito ang pagbuo ng isang karaniwang bersyon ng wikang Aleman, nagdagdag ng ilang mga prinsipyo sa sining ng pagsasalin, at naimpluwensyahan ang pagsulat ng isang pagsasalin sa Ingles, ang Tyndale Bible. Ang kanyang mga himno ay nakaimpluwensya sa pag-unlad ng pag-awit sa mga simbahang Protestante. Ang kanyang kasal kay Katharina von Bora, isang dating madre, ay nagtakda ng isang modelo para sa pagsasagawa ng clerical marriage, na nagpapahintulot sa mga klerong Protestante na mag-asawa.


Ang katanyagan ni Luther bilang isang teologo at apologist ay lumago, ngunit ang kanyang pag-ibig sa salita ng Diyos ay lalong nag-alab. Kasunod ng halimbawa ni John Wycliffe, nagpatuloy siya sa pagsasalin ng Bibliya sa Aleman upang ang ebanghelyo na nagligtas sa kanya ay magagamit ng lahat. Namatay si Luther sa kanyang bayan ng Eisleben, Germany noong 1546, halos tatlumpung taon pagkatapos niyang matamaan ang pako na naglunsad ng Protestant Reformation, ngunit ang kanyang halimbawa ay patuloy na nagbibigay inspirasyon sa mga mananampalataya sa buong mundo.

 

Quotes from Martin Luther:


Unless I am convicted by Scripture and plain reason-I do not accept the authority of popes and councils, for they have contradicted each other-my conscience is captive to the Word of God. I cannot and will not recant anything, for to go against conscience is neither right nor safe. Here I stand, I cannot do otherwise. God help me. Amen.
From the beginning of my Reformation I have asked God to send me neither dreams, nor visions, nor angels, but to give me the right understanding of His Word, the Holy Scriptures; for as long as I have God's Word, I know that I am walking in His way and that I shall not fall into any error or delusion.
I have held many things in my hands, and I have lost them all; but whatever I have placed in God's hands, that I still possess.
A simple layman armed with Scripture is greater than the mightiest pope without it
A religion that gives nothing, costs nothing, and suffers nothing, is worth nothing.
144 views

Recent Posts

See All

Comentarios


bottom of page