top of page
  • Writer's pictureRP Team

Magpakatatag Sa Kaniyang Biyaya


Kapag ikaw ay nahihirapan sa bigat ng anumang tungkulin at paglilingkod sa iyong pagkatawag, pagbutihin ang iyong pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos. Marahil ay nakikita mo na ang tungkulin ng iyong pagkakatawag ay masyadong mabigat para sa iyong mahihinang balikat: ialay ang pinakamabigat na dulo ng iyong pasanin sa balikat ng Diyos. Kapag sa anumang oras ikaw ay may sakit sa iyong trabaho at handa na kasama ni Jonas na tumakas mula rito, pasiglahin ang iyong sarili sa sinabi ng Diyos kay Gideon; 'Pumunta ka sa iyong kapangyarihan', hindi ba tinawag ka ng Diyos? Magpatuloy sa gawaing itinakda sa iyo ng Diyos, at ang kanyang lakas ay gagawa para sa iyo. Kung tatakbo ka mula sa iyong trabaho, magpapadala siya ng ilang bagyo o iba pa upang maiuwi ang kanyang tumakas na katulong.


Gaano kadalas na ang duwag na nagtatago sa isang kanal, o sa ilalim ng bakod ay napatay, habang ang magiting na kawal na tumayo sa kanyang kinatatayuan ay nadala sa kaligtasan at karangalan? Tinatawag ka ba para magdusa? Huwag kang magalit dahil natatakot ka. Huwag mong isipin na hindi mo na kayang pasanin ang krus. Maaaring ibigay ito ng Diyos sa iyo na hindi mo man lang maramdaman.


Kung hindi ka nakakatagpo ng kaginhawahan hanggang sa makarating ka sa pintuan ng bilangguan, oo, hanggang sa ang isang paa mo ay nasa tulos, o ang iyong leeg sa bloke, huwag mawalan ng pag-asa. Sa oras na iyon, kaya ka niyang bigyan ng ganoong pagtingin mula sa kanyang matamis na mukha na ang isang malupit na kamatayan ay magmumukhang maganda sa iyong mga mata para sa kanyang kapakanan.


Kaya niyang bigyan ka ng labis na kaginhawaan sa kamay, na magpapakita sayo na siya ay karapat dapat sa lahat ng kahihiyan at sakit na tinitiis mo para sa kanya. Sa madaling salita, Kristiyano, umasa sa iyong Diyos, at gumawa ng araw-araw na aplikasyon sa trono ng biyaya para sa patuloy na panustos ng lakas. Tuwang-tuwa ang Diyos na lumapit ka sa kanya sa ganitong paraan, at mas madalas ay mas mabuti, at kapag mas lumalapit ka, mas malugod kang tinatanggap. Napakasagana ng puso ng iyong Diyos, na habang humihingi ka ng kaunting kapayapaan at kagalakan, inaanyayahan ka niyang buksan ang iyong bibig nang maluwang at pupunuin niya ito. Itakda ang lahat ng iyong mga pangangailangan sa harap ng Makapangyarihan. May sapat na lakas ang Diyos para magbigay.


William Gurnall, The Christian In Complete Armour


60 views

Recent Posts

See All

Kommentit


bottom of page