top of page
  • Writer's pictureRP Team

Gawing Pangunahin ang Espiritu ng Diyos


Ang Espiritu ng kabanalan sa atin ay ang tatak ng Diyos sa atin na nagpapahiwatig na tayo ay kanya. Siya ang garantiya ng kaluwalhatiang darating. Malaking pag-iingat ngayon ang dapat gawin upang gawin siyang pangunahin ng lahat ng ating mga gawain at sundin siya at ang kanyang mga galaw, habang inaakay ka niya sa pakikipag-isa sa Diyos.


Tiyaking hindi mo ipagkamali ang mga galaw ng Banal na Espiritu sa mga galaw ni Satanas o sa iyong sariling mga hilig, pagmamataas o karunungan sa laman. Ang Espiritu ng Diyos ay para lamang sa makalangit na karunungan, at hindi para sa hangal o mapanlinlang na katusuhan. Siya ang Espiritu ng pag-ibig, pagkakaisa, kaamuan, pagtitiyaga, at kabanalan. Siya ang nagpapakilos sa atin na maging katulad ni Kristo. Ito ay isang tiyak na pagsubok ng kanyang pagkakakilanlan. Gumagawa Siya sa atin upang gawing perpekto ang ating pagpapakabanal at pagsunod.


Ang hindi kapaki-pakinabang na mga bagay, kawalan ng pag-asa, masakit na mga abala at mga kaguluhan sa pag-iisip ay ginagawa tayong hindi karapat-dapat para sa tungkulin, at itaboy tayo mula sa Diyos. Hindi ito ang mga impluwensya ng Espiritu ng Diyos. Inilalapit ng Espiritu ng Diyos ang ating mga puso sa kanya, ginagawa tayong espirituwal at maka-Diyos, at para sa ikaluluwalhati ng Diyos magpakailanman. Kapag natitiyak mo na ang Espiritu ng Diyos ang kumakatok sa iyong pintuan, huwag kang kumilos na parang hindi mo narinig.


(1.) Sumunod sa kanya nang mabilis: ang pagkaantala ay pansamantalang walang pasalamat na pagtanggi at isang uri ng pagtanggi.


(2.) Sumunod sa kanya ng lubusan: ang kalahating pagsunod ay pagsuway. Huwag mo siyang ipagpaliban gaya ng ginawa ni Ananias sa pagbibigay lamang ng kalahati ng kailangan.


(3.) Sundin siya palagi: hindi nakikinig sa kanya kung minsan, at mas madalas na nagpapabaya sa kanya.


Huwag pabayaan ang mga paraan na itinakda ng Espiritu para sa iyong tulong. Manalangin, magnilay, makinig, magbasa, gawin ang iyong makakaya, at asahan ang kanyang pagpapala. Kahit na ang iyong pag-aararo at paghahasik ay hindi magbibigay ng ani kung wala ang araw, at ulan, at ang pagpapala ng Diyos, gayunpaman ang araw at ulan ay hindi magdudulot ng ani maliban kung ikaw ay mag-aararo at magtanim.


Richard Baxter, A Christian Directory

77 views

Recent Posts

See All

Commenti


bottom of page