top of page
  • Writer's pictureRP Team

Gawin ang Lahat sa Ikaluluwalhati ng Diyos.


O gaano kaliit ang layunin natin sa kaluwalhatian ng Diyos at sa pagsaalang-alang nito sa ating mga panalangin! Dapat nating hanapin ito hindi lamang sa mga pakinabang at kasiyahan ng buhay na ito, kundi higit maging sa itaas ng buhay mismo. Ngunit sayang, mula nang bumagsak, tayo ay naging tiwali at ganap na nalason ng pag-ibig sa sarili, na mas ginusto natin ang mga bahay na walang halaga at maliit kaysa sa Diyos.


Ang ilan ay higit na naapektuhan ng kanilang sariling karangalan, at ang kanilang sariling pagkawala at kadustaan, kaysa sa kahihiyan ng Diyos o kaluwalhatian ng Diyos. Kung ang kanilang sariling reputasyon ay mapahamak ng kaunti, O, kung gaano ito nakasakit sa kanilang puso. Ngunit kung ang isang tao ay may pagkukulang sa Diyos, maaari nilang lampasan ito nang walang problema.


Ang isang salita ng kahihiyan, isang maliit na paghamak sa ating mga katauhan ay pumupuno sa atin ng galit; ngunit maririnig natin ang pangalan ng Diyos na sinisiraan ng puri, at hindi man lang tayo natitinag. Kapag nananalangin sila para sa panlabas na pagpapala, ito ay para sa kanilang mga pagnanasa, at hindi para sa Diyos. Ito ay upang pakainin lamang ang kanilang karangyaan at kalabisan.


Kung sila ay humingi ng kalakasan at kalaguan, ito ay para sa kanilang sariling karangalan, na ang kanilang mga pita ay mapakain ng mga kontribusyon ng langit; kaya, sa kanilang masamang pag-iisip, gagawin pa nga nilang gamitin ang Diyos upang maglingkod sa diyablo. Kahit ang pinakadakila sa atin, kapag dumarating tayo sa panalangin, ay napakalalim ng ating pakiramdam sa ating sariling mga pangangailangan, at walang pagnanais ng kaluwalhatian ng Diyos.


Napakahalaga na ang Panginoon ay mabigyan ng kaluwalhatian. Ang mundo ay walang ibang layunin; ito ay nilikha at nagpapatuloy para sa ikaluluwalhati ng Diyos (Rom. 11:36). Hindi tayo ginawa ng Diyos para sa ating sarili, kundi para sa kanyang sariling kaluwalhatian.

O na ang mga kaawa-awang uod ay lumapit at ilagay ang korona sa ulo ng Diyos! Napakalaking pagnanais nating siraan ang Diyos sa isip, salita, at gawa, noong bago gumawa Panginoon sa atin! Ngayon na ang Panginoon ay naglagay ng biyaya sa ating mga puso, tayo ay isang bayang nilikha para sa kanyang kaluwalhatian—"Bawat isa na tinawag sa aking pangalan, at yaong aking nilikha para sa aking kaluwalhatian" (Isa. 43:7).


Thomas Manton, Works


111 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page