top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ang Kaluluwa


Ang kaluluwa ay imortal, at ito ay mayroong sensibilidad magpakailanman. Walang makakapatay ng kaluluwa. Kung ang lahat ng mga anghel sa langit, at ang lahat ng tao sa lupa, ay maaaring mag-ipon ng lahat ng kanilang lakas, hindi nila maaaring patayin o lipulin ang isang kaluluwa.


Kung masasabing; 'Hindi magagawa ng Diyos ang hindi niya gagawin'; kung gayon hindi niya mapupuksa ang kaluluwa. Sa kabila ng lahat ng kanyang poot at paghihiganti na ipapataw niya sa mga makasalanang kaluluwa, sila ay mananatili pa rin bilang mga nilalang na may kamalayan at katinuan, para sa pagtitiis, para sa pagdadala ng kaparusahan. Kung ang anumang bagay ay maaaring pumatay sa kaluluwa, ito ay kamatayan; ngunit hindi ito magagawa ng kamatayan—ni ang una o ang pangalawang kamatayan. Nang mamatay ang mayaman sa kanyang katawan, ang kanyang kaluluwa ay natagpuang buhay sa impiyerno (Lucas 16:23). Hindi ito magagawa ng ikalawang kamatayan, sapagkat ang uod ay hindi namamatay, ngunit palagi silang pinahihirapan sa pamamagitan ng kanyang pagngangalit (Marcos 9:44).


Ito ay nagpapakita ng kadakilaan ng kaluluwa; ito ay may walang katapusang buhay at palaging mabubuhay. O anong bagay ang kaluluwa! Ang kaluluwa ay may kakayahang umunawa ng mga bagay na hindi nakikita: mga anghel, oo, ang pinakamataas na nilalang, maging ang banal na Diyos ng langit. Hinanap ng Diyos ang mga kaluluwa ng tao para makasama, at ang kaluluwa ay may kakayahang makipag-ugnayan sa kanya kapag naalis ang kadiliman ng kasalanan.


Ang kaluluwa ay may matalinong kapangyarihan, at malalaman at mauunawaan nito ang lalim, taas, haba, at lawak, sa matataas, dakila, at espirituwal na misteryo na tanging ang Diyos lamang ang makapaghahayag at makapagtuturo; oo, ito ay may kakayahang sumisid nang malalim sa kanila. Ginawa ng Diyos ang nilalang na may kakayahang marinig, malaman, at maunawaan ang kanyang isip kapag binuksan at nahayag dito. Sa palagay ko ay masasabi ko, nang walang pagkakasala sa Diyos o sa tao, na ang isang dahilan kung bakit ginawa ng Diyos ang mundo ay upang maipakita niya ang kanyang sarili, hindi lamang sa pamamagitan, kundi para sa mga gawa na kanyang ginawa. O anong dakilang bagay ang mga kaluluwa ng mga anak ng tao!


John Bunyan, Works


102 views

Recent Posts

See All

1 Comment


Louie Osenada
Louie Osenada
Nov 03, 2023

Hndi po kayo masyadong nagbabatay sa Bibliya, doon palang sa una po ninyong sinabi na imortal ang kaluluwa hindi po kayo sumipi sa Bibliya ng talata. Mahalagang ibatay po ninyo sa Bibliya lahat ng sinasabi po ninyo. Pag imoral hindi po namamatay yon, kaso sinabi naman sa Bibliya na namamatay ang kaluluwa.

Like
bottom of page