top of page
  • Writer's pictureRP Team

Ang Ating Tulong at Kaligtasan


Ang Panginoon ang aking kasalukuyang tulong at kaligtasan. Bagama't tayo ay nababagabag sa kahirapan, kahihiyan, o anumang kapighatian, ang Diyos ang ating kaligtasan at tulong. Kung ikaw ay nasa problema, ang Diyos ay kaligtasan; kung ikaw ay inuusig ng mga malisyosong kaaway, ang Diyos ang iyong kastilyo.


Sino ang bato, maliban sa ating Diyos? Tumawag ako sa Panginoon at naligtas ako sa aking mga kaaway. Pagkatapos ng lahat ng kanyang mga tagumpay, inilarawan ni David ang Diyos bilang kanyang Diyos, at ang kanyang kaligtasan—kapwa para sa katawan at kaluluwa, para sa kasalukuyan at sa darating na panahon, sa anumang paraan, kapag walang paraan, at laban sa lahat ng paraan. Anong kaaliwan ito! Maaari niyang utusan ang kanyang nilikha na magligtas at ang diyablo mismo ay maging isang paraan para iligtas tayo; at kung wala kang makitang paraan, maaari siyang lumikha ng paraan sa isang iglap. Kaya't ang Diyos ang ating tulong, at anong saligan ng kaaliwan ito!


Kaya naman, nakikiusap ako na huwag kang panghinaan ng loob. Maaring magdalamhati tayo tulad ng mga kalapati, ngunit hindi tulad ng mga hayop sa ating mga pagdurusa. Ang isang Kristiyano ay dapat tumingin sa problema gamit ang isang mata, at sa Diyos naman ang isa pa. Tingnan ang Diyos upang maging iyong kaligtasan. Hayaan ang problema kung ano ang mangyayari, gayung ang Diyos ang iyong tagapagligtas. Hindi mahalaga kung ano ang maaaring maging sakit, kung ang Diyos ang iyong manggagamot. Ngunit maraming beses nating ipinagkanulo ang ating mga sarili sa mga kamay ng diyablo dahil sa kawalan ng pag-iisip sa mga bagay na ito. Ang Diyos ang ating Diyos. Pinili niya tayo, sa takdang panahon tinawag niya tayo, at nakipagtipan sa atin na maging ating Diyos. Mahal niya tayo, at iniingatan tayo. Siya ay nalulugod sa atin, at tayo ay nalulugod sa kanya. Pamilyar tayo sa kanya, mahal natin siya, at nagtitiwala sa kanya sa lahat ng ating pangangailangan. Nang sabihin ng Diyos, 'Ikaw ay akin', sinabi ng ating kaluluwa, 'Ikaw man ay akin, at laging magiging akin! Dapat tayong magtiwala at maghintay sa Diyos dahil siya ang ating Diyos at kaligtasan.


RICHARD SIBBES, Works vol 7

30 views

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page